۲۲مین روز مقاومت آمد: موفق خواهیم شد

مقاومت خلق آمد علیه غصب شهرداری‌ها در ۲۲ مین روز ادامه دارد

   تحصن محله‌ی لیسه در آمد در ۲۲ مین روز ادامه دارد. خلق با شعار"شهردار سلچوک اراده‌ی ماست" از سلچوک مزراکلی ریاست مشترک شهرداری کلانشهر آمد استقبال کردند.

   کنشگران در زمان قرائت بیانیه پلانکاردی با عنوان "به اراده‌ی من دست نزن" بلند کردند. هلیا آلوکمن ریاست مشترک ه.د.پ آمد اظهار داشت، کردها برای شرافت خویش مبارزه می‌کنند. وی در ادامه سخنان خویش اعلام کرد، " هر کسی واقف است که این مبارزات ادامه خواهند داشت."

مزراکلی: مطمئنا موفق خواهیم شد
   سلچوک مزراکلی اعلام کرد، "این قرار تنها کودتایی سیاسی نیست. به شرافتمان دست درازی کردند. سلیمان سویلو درباره‌ی گماشتن‌ها(قیم) می‌گوید" قیم نه، نماینده" هنگامیکه به جایی رفتم کسی را جانشین خود نساختم. مجلس شهرداری نیز وی را انتخاب نکرده است. نام وی قیم است. "

​​​​​​​   مزراکلی در ادامه سخنان خویش با اشاره به سالروز وفات یلماز گَنَی کارگردان بزرگ کورد اعلام کرد، "موفق خواهیم شد، مطمئنا موفق خواهیم شد."

​​​​​​​   ساروهان اولوچ ریاست نمایندگان ه.د.پ اظهار داشت، در سیاست دمکراتیک هیچ مشروعیتی برای قیم وجود ندارد.

​​​​​​​   پس از قرائت بیانیه کنشگران به مدت ۵ دقیقه بست نشستند.