۳٨ فقره آتش‌سوزی در جنگلهای مریوان تنها طی ۱٨ روز

انجمن چیای سبز مریوان طی بیانیه‌ای تعداد و زمان و مکان آتش سوزیهای ایجاد شده طی ۱٨ روز را در جنگلهای اطراف مریوان اعلام کرد.

   بر اساس گزارش ارائه شده توسط انجمن چیای سبز مریوان تنها در فاصله‌ی روزهای ۲۷ مرداد تا ۱۵ شهریور تعداد ۳٨ فقره آتش سوزی در جنگلهای مریوان رخ داده است.

   این آمار، آمار رسمی ثبت شده توسط انجمن چیای سبز مریوان است.

​​​​​​​   همه‌ی این آتش‌سوزیها با کمک اهالی منطقه و حافظان محیط‌زیست و با دست خالی و بدون هیچ امکاناتی خاموش شده است.

​​​​​​​   مکان و زمان آتش‌سوزیها به شرح زیر می‌باشد:

۱.سولاوا ۲۷ مرداد

۲.دوله بی ۲۹ مرداد

۳.بلکر ۲۹ مرداد

۴.قولقوله ۲۹ مردا

۵.دزلی ۳۰ مرداد

۶.باقلاوا ۳۰ مرداد

۷.دگاگا ۳۰ مرداد

٨.قلای ایمام ۳۰ مرداد

۹.پیران ۱ شهریور

۱۰. شاسوار ۱ شهریور

۱۱. پشت کمربندی ۱ شهریور

۱۲.بناوچله و ساوجی ۱ شهریور

۱۳. نی ۱ شهریور

۱۴.زریبار ۲ شهریور

۱۵. بناوچله ساوجی ۲ شهریور

۱۶.نی ۲ شهریور

۱۷. بناوچله، ساوجی، قولقوله ۳ شهریور

۱٨.دوله بی ۴ شهریور

۱۹. قلانجان ۴ شهریور

۲۰.نی ۴ شهریور

۲۱.کوره‌ی موسوی ۴ شهریور

۲۲.قلقله ۴ شهریور

۲۳. گوشخانی ۴ شهریور

۲۴.پیران ۶ شهریور

۲۵.شارانی ۷ شهریور

۲۶.زریبار ۷ شهریور

۲۷. سرکل ٨ شهریور

۲٨.نژمار ۹ شهریور

۲۹. لنجاوا ۱۰ شهریور

۳۰. چاوگ ۱۱ شهریور

۳۱.کانی قوله جان ۱۱شهریور

۳۲.قله ی امام ۱۲ شهریور

۳۳.چاوگ، موسک ۱۲ شهریور

۳۴.موسک، چاوگ ۱۳ شهریور

۳۵.موسک ۱۴ شهریور

۳۶. درزیان ۱۴ شهریور

۳۷.موسک ۱۵ شهریور

۳٨. درزیان ۱۵ شهریور