امینه و فرید شنیاشار دستگیر شدند

امینه شنیاشار و پسرش فرید بازماندگان قتل‌عام خانواده شنیاشار که در مقابل دادستانی رحا به «تحصن عدالت» دست زده بودند از سوی پلیس ترک دستگیر شدند.

امینه شنیاشار و پسرش فرید شنیاشار که در مقابل دادستانی رحا به تحصن عدالت دست زده‌اند هدف حمله نیروهای پلیس ترک قرار گرفتند. اعضای خانواده شنیاشار پس از آن هدف حمله چماقداران ترک قرار گرفتند که رئیس مشترک کنگره جامعه دمکراتیک و رئیس مشترک حزب مناطق دمکراتیک به دیدار آنان رفتند.

در ١٧مین روز «تحصن عدالت» امینه شنیاشار و فرید شنیاشار از سوی پلیس ترک دستگیر شدند. پلیس پارچه نوشته‌ها و پلاکاردهایی که عبارت «تحصن عدالت» بر روی آنها نوشته شده بود را توقیف کرد.

پلیس ترکیه جانماز و اشیاء خانواده شنیاشار را توقیف کرد.

امینه شنیاشار و فرید از سوی پلیس ترک به شعبه مرکزی امنیت شهر رحا منتقل شدند.