٣ اشغالگر در آواشین از پای درآمدند

گریلاهای ه.پ.گ و یژا ستار در منطقه مروانوس عرصه آواشین نظامیان رژیم اشغالگر ترک مستقر در تپه شهید دلگش را هدف قرار دادند. در این عملیات سه اشغالگر کشته و یک اشغالگر دیگر زخمی شدند.

گریلاهای جنبش آزادیخواهی کوردستان روز ٢ مه/ ١٢ اردیبهشت در منطقه مروانوس عرصه آواشین سربازان رژیم اشغالگر ترک را در تپه شهید دلگش هدف قرار دادند.

در این عملیات ٣ اشغالگر کشته شدند و یک اشغالگر نیز زخمی گردید.