بردان اوزترک: حملە برای نابودی دستاوردهای خلق کورد است/ رهبری پ.د.ک نمی‌تواند نمایندە کورد باشد

بردان اوزترک ریاست مشترک ک.ج.د اعلام نمود کە حملات دولت ترک بە باشور کوردستان و روژاوای کوردستان تلاشی برای نابودی دستاوردهای خلق کورد است

بردان اوزترک ریاست مشترک ک.ج.د و نمایندە پارلمان از حزب دمکراتیک خلق‌ها در گفتگویی با خبرگزاری فرات، حملات حاکمیت آ.ک.پ/م.ه.پ بە باشور و روژاوای کوردستان را محکوم کرد. بردان اوزترک در این گفتگو اظهار داشت کە حملات با همکاری پارت دمکرات کوردستان بە زاپ و متینا و آواشین یک ماە است کە اغاز شدە است و بخشی از هدف آن بە منظور کنترل بر منابع طبیعی کوردستان است. وی در این بارە افزود: این حملە در واقع برای نابودی دستاوردهای کوردهاست، حملات تجاوزکارانەای هستند کە با ذهنیت یکصدسالە انکار و نابودی کورد توسط آ.ک.پ/م.ه.پ آغاز شدە‌اند.

وی در ادامە خاطرنشان ساخت کە ثروت و غنای کوردستان در تمام ابعاد طبیعی خود، محاصرە اقتصادی بر روسیە و دستیابی بە منافع نفت و گاز بخش‌های دیگری از اهداف این حملە هستند. و باشور کوردستان یکی از راه‌های دست‌یابی بە این منافع هستند. بە همین دلیل ترکیە می‌خواهد کە از این فرصت استفادە کردە و دستاوردهایی را کە کوردها با هزینە‌های فراوان کسب کردە‌اند، نابود کردە و هم از طرف دیگر از این منابع ثروت بە نفع خود استفادە کند.

رهبری پارت دمکرات کوردستان نمی‌تواند نمایندە کورد باشد

بردان اوزترک ریاست مشترک ک.ج.د در بخش دیگری از گفتگوی خود اعلام نمود کە رهبری پارت دمکرات کوردستان کە همکار و بخشی از این جنگ است، نمی‌تواند نمایندە خلق کورد باشد. وی در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت: اقدامات ک.ج.د سالیان درازی است کە بر اتحاد ملی متمرکز شدە است، اما از طرف دیگر این مسئلە بە خوبی درک نشدە است. آنها هیچگاە در این رابطە از پارت دمکرات کوردستان نخواستەاند، اصولا زمانیکە بە اتحاد ملی اشارە می‌شود، هیچگاە منظور آنها اتحاد میان احزاب نبودە است، بلکە بە ذهنیت اتحاد ملی خلق کورد اشارە داشتە‌اند.

در فرایند حملە بە کوبانی این ذهنیت خلق شد، و خلق کورد در هر چهار بخش کوردستان متحد و یلپارچە شدە و در مقابل داعش توانست بە پیروزی برسد. زمانیکە عفرین از سوی دولت ترک اشغال شد، بزرگترین نارضایتی‌ها را در سلیمانیە و هولیر مشاهدە کردیم. و این نشان می‌دهد کە در میان خلق کورد، ذهنیت ملی ایجاد شدە است. نوروز امسال نشانە‌های قدرتمندی از این مسئلە بود. خلقمان با لباس‌های ملی خود در نوروز بە حرکت درآمدە و این پیام را بە همە داد. بە همین دلیل لازم است کە رهبری پارت دمکرات کوردستان را خارج از این ذهنیت ملی قرار داد، رهبری پارت دمکرات کوردستان با ذهنیتی همکاری می‌کند کە تلاش دارد کورد را از میان بردارد. این حزب نە می‌تواند کورد و نە کوردستان را حفظ کند. در واقع چند سال قبل برای استقلال کوردستان رفراندوم برگزار شد. بر اساس همین خواست، خلقمان با فداکاری بە خواست استقلال رای داد. و دولت فاشیست ترک بزرگترین دشمنی را با آن نشان داد. همچنین تهدید نمود کە دروازەهای مرزی را بستە و خلق را گرسنە نگاە می‌داریم. تهدید کرد کە خلق کوردستان را در گرسنگی نگاە می‌دارند. پارت دمکرات کوردستان امروز با ذهنیتی همکاری می‌کند کە اینگونە بە مسئلە کورد می‌نگرد. دو حزب حاکم در ترکیە و دولت ترک هیچگاە موجودیت و هویت کوردی را قبول نمی‌کنند، اما پارت دمکرات کوردستان ادعا می‌کند کە کورد و کوردستان را حفظ می‌کند. اما در واقع باشور کوردستان را بە ذهنیتی تحویل می‌دهد کە از صدام بدتر است.

آمریکا و انگلستان هم در پشت حملات قرار دارند

بردان اوزترک ریاست مشترک ک.ج.د در بخش دیگری از این گفتگو خاطرنشان ساخت کە حملە بە شنگال و روژاوا همچنان ادامە داشتە و اظهار داشت کە انگلستان و آمریکا پشت این حملات قرار دارند. در واقع ترکیە، پارت دمکرات کوردستان و حکومت مرکزی عراق بدون آمریکا نمی‌توانند دست بە چنین حملە‌ای بزنند، و از طرف دیگر مبارزە کوردها برای حیاتی آزاد و در مقابلە با تفکر بهرەبرداری امپریالیستی در جریان است. آمریکا و ناتو این برخودان را بە عنوان تهدیدی برای خود ارزیابی می‌کنند. دولت ترک هم می‌خواهد کە نە فقط موقعیت سیاسی کورد، بلکە تمام کوردها را نابود کند. آمریکا و ناتو می‌خواهند کە در روژاوای کوردستان هم مدلی مانند پارت دمکرات کوردستان را ایجاد کردە و آنجا را هم تحت کنترل خود قرار بدهند، اما ما این مسئلە را نمی‌پذیریم. ما حاضر بە بردگی نیستیم.

تلاش برای عاری کردن کوردستان از کورد

بردان اوزترک ریاست مشترک ک.ج.د در بخش دیگری از این گفتگو ضمن اشارە بە اظهارات اردوغان مبنی بر بازگشت یک میلیون آواره سوری و زمینە‌سازی برای اسکان آنها گفت: هدف اصلی اینست کە دموگرافی منطقە را تغییر بدهد. اما این هدف بە نتیجە نخواهد رسید، پیس از هر چیز، سوریە این مسئلە را نمی‌پذیرد، هیچ کس بدون دلیل سرزمین خود را ترک نمی‌کند. حتی اشارە بە این موضوع هم انسانی نیست. آوارگان در جریان جنگ داخلی آوارە شدە‌اند و حکومت هم مسئول اصلی است. از این اوارگان هم بە عنوان کارتی در مقابل اتحادیە اروپا و شانتاژ سیاسی بهرەبرداری کردە است. مبالغ بسیاری پول از این طریق گرفتە‌اند. اما این پول‌ها صرف چە مسئلەای شدە است؟ هم اکنون هم مشاهدە می‌شود کە بە اسکان آوارگان اشارە می‌کنند. در این منطقە کوردها ساکن بودە‌اند و نمی‌خواهند این مسئلە را در نظر بگیرند. اما اهداف آنان بە نتیجە نمی‌رسد.