درخواست ۲۶ سال زندان برای نماینده حزب دمکراتیک خلق‌ها فارس اوغولاری

موسی فارس اوغو‌لاری از نمایندگان حزب دمکراتیک خلق‌ها در پارلمان ترکیه، در جریان پرونده کنگره جامعه دمکراتیک، با لغو مصونیت پارلمانی مواجه و دستگیر شد. اکنون دادستانی ترکیه برای این نماینده مجلس از حزب دمکراتیک خلق‌ها، درخواست ۲۶ سال زندان کرده است.

دادگاه عالی ترکیه، مجازات درخواست شده برای موسی فارس‌اوغولاری، نماینده حزب دمکراتیک خلق‌ها در پارلمان را تصویب و پرونده را به هیات عمومی پارلمان ارسال کرده است. نمایندگان آک.پ/م.ه.پ ضمن لغو حق نمایندگی موسی فارس‌اوغولاری، نماینده حزب دمکراتیک خلق‌ها از حوزه انتخابیه آمد در پارلمان ترکیه را لغو و همان روز وی را به زندانی در آمد انتقال داده بودند، در همان زمان نیز پرونده جدیدی برای وی گشوده و متهم به عضویت در سازمان شده بود.

به دلیل قرار داشتن موسی فارس‌اوغولاری در پرونده ک.ج.ک با ادعای عضویت در سازمان، وی به ۹ سال زندان محکوم شده بود و اکنون با این محکومیت در زندان است. بعد از آن دادستانی جمهوری آمد با طرح ادعاهای جدید مبنی بر عضویت وی در سازمان، تبلیغات برای سازمان، تحریک خلق به مشارکت در نشست‌ها و راه پیمایی‌ها دو بازجویی دیگر از فارس‌اوغولاری بعمل آورد. دادستانی با اعلام خاتمه بازجویی‌ها، با درخواست تجمیع دو پرونده وی، دادخواست جدیدی را علیه این نماینده پارلمان  تنظیم کرده است. دادگاه دادخواست جدید  را به دادگاه جرایم سنگین آمد ارسال کرده است.

جرم انگاری

این نماینده پارلمان ترکیه در دادخواست پیشین نیز به دلیل فعالیتها و عضویت در کنگره جامعه دمکراتیک متهم شناخته شده بود. شنود غیر قانونی تلفن وی و اعتراف ۵ شاهد مخفی را به دلایل اتهامات جدید اضافه کرده‌اند. مشارکت وی در نشست‌ها، سخنرانی‌های وی، اظهارات وی علیه گماشتگان شهرداری‌ها نیز به جرایم وی اضافه شده‌اند. تلاش‌های فارس اغولاری در کارگروه اتحاد ملی کورد نیز جرم قلمداد شده است و مانند عضویت در سازمان قلمداد شده است.

درخواست ۲۶ سال زندان

در ادعانامه، دادستانی جمهوری  به دلیل عضویت وی در سازمان از ۷ سال و ۶ ماه تا ۱۵ سال، به دلیل تبلیغات برای سازمان از یک سال و ۶ ماه تا ۵ سال، به دلیل مشارکت در نشست و راهپیمایی‌ها از یک سال و ۶ ماه تا سه سال زندان و در مجموع ۲۶ سال و ۶ ماه زندان شده است. جلسه نخست این پرونده در ۲۵  ژوئن در شعبه دهم دادگاه جرایم سنگین آمد برگزار می‌شود.