حملات ایران بە پایگاههای احزاب روژهلات کوردستان

ساعات اولیە صبح امروز دولت ایران بە پایگاههای احزاب روژهلات کوردستان در باشور کوردستان حملە کرد.

همزمان با حملات رژیم اشغالگر ترک بە باشور و روژآوای کوردستان، رژیم ایران نیز در ساعات اولیە صبح امروز با موشک و درون بە پایگاههای احزاب روژهلات کوردستان در کویە، زرگویز و جیژنکان حملە کرد.  در جریان این حملە یک پیشمرگ حزب دمکرات کوردستان نیز بە شهادت رسید.

 در ساعات اولیە صبح امروز سپاە پاسداران جمهوری اسلامی ایران با درون و موشکهای دوربرد خود چند نقطە از پایگاههای حزب دمکرات کوردستان و مناطق محل سکونت پناهندگان روژهلات کوردستان در کویە و کمپ جژنیکان در نزدیکی هولیر را هدف قرار دادند. همزمان با این حملات، با درون بە پایگاههای کوملە نیز در زرگویز در استان سلیمانیە نیز حملە شد. حزب دمکرات کوردستان از شهادت یکی از پیشمرگان خود با نام بهزاد اسکات در این حملات خبر داد.

این حملات زمانی روی می دهند کە در چند روز اخیر، فرماندهان سپاسە پاسداران و مقامات ایران، احزاب روژهلات کوردستان را بە حملە هوایی و زمینی تهدید کردە بودند. همچنین این حملات بە گسترش خیزش خلق در روژهلات کوردستان و ایران همگام هستند کە امروز وارد ٦٢ روز خود شدە است.

حملات امشب رژیم ایران، با حملات دولت ترک بە روژاوا و باشور کوردستان همزمان هستند کە تا کنون دهها شهید و مجروح در پی داشتە است.