خودمدیریتی شنگال و آشوری‌ها در مورد کارهای مشترک گفتگو کردند

اداره‌ی خودمدیریتی شنگال و نماینده‌ی کلدانی‌ها و آشوری‌های دشت نینوا با هم دیدار کرده و علاوه بر رد توافق میان هولیر و بغداد، در مورد کار مشترک گفتگو کردند.

روز گذشته هیئت خودمدیریتی دمکراتیک شنگال و حزب آزادی و دمکراسی ایزدی (PADÊ) در نمایندگی شهر سلیمانی این حزب از هیئت اتحاد بیت‌النهرین میهنی استقبال کردند که حزب سریانی و کلدانیان و آشوریهای دشت نینوا می‌باشند.

یوسف یعقوب رئیس اتحاد بیت‌النهرین میهنی در گفتگویی با خبرگزاری روژنیوز اعلام کرد: با حزب آزادی و دمکراسی ایزدیان بر فعالیت‌های مشترک برای به دست آوردن حقوق همه‌ی گروه‌ها تاکید کرده‌ایم.

وی همچنین تاکید کرد: هر تصمیمی که در مناطق ماده‌ی ۱۴۰ گرفته شود، اگر مورد قبول گروه‌های ساکن آن مناطق نباشد، قابل قبول نیست، ما به همراه حقوق ایزدی‌ها و همه‌ی گروه‌های دیگر، باید حق و حقوق آنها را محقق کنیم.

هم زمان فکرت دیگره رئیس مشترک شورای خودمدیریتی شنگال در اروپا به روژنیوز گفت: بخشی از گفتگوهایمان به تصمیم سال ۲۰۱۶ پارلمان اتحادیه‌ی اروپا در مورد ایجاد اداره‌ی خودگردان برای ایزدی‌ها و سریانی و کلدانی و آشوری‌های دشت موصل اختصاص یافت، امروز نقشه راهی مشخص کردیم و در آینده به طور کامل در مورد آن گفتگو خواهیم کرد.

وی همچنین گفت: توافق هولیر و بغداد بی‌احترامی به ایزدی‌ها و سایر گروه‌های منطقه است، این تصمیمی قانونی نیست، به همراه این هیئت همچنین تصمیم گرفته‌ایم برای مقابله با این توافق به صورت مشترک کار کنیم.