کنفدرالیسم جوامع کوردستان: پ.ک.ک هیچ چالشی را نمی‌شناسد

ک.ج.ک: حکومت کشتارگر هر حمله‌ای در پی دشمنی با کوردها انجام دهد، سخت است که بتواند سیستم نسل‌کشی را بر روی کوردها بازسازی کند و به هدفش برسد.

متن بیانیه ریاست شورای اجرایی ک.ج.ک در مورد سالگرد تأسیس پ.ک.ک به شرح زیر است:

"چهل و دومین سالگرد پ.ک.ک را به رهبر آپو، مردممان، کسانی که در کوهها، دشت‌ها، سیاه چال‌ها، در خیابان‌ها و میادین مقاومت کردند، شادباش می‌گوییم. ده‌ها هزار شهیدی را که ما را به ۴۲مین سال مقاومت رساندند، با سپاس و احترام به یاد می‌آوریم.

از حقی کارر تا شهدای مقاومت ۱۴ ژوئیه، رفیق عگید و سارا، رفیق اردال، سمکو، رستم جودی، دلال آمد، آتاکان ماهیر، ذکی شنگالی، هلمت، قاسم انگین، لیلا آگری، عگید جفیان و یلماز درسیم و شهیدان ما خواست آزادی و موجودیت کوردها را به روشنی بیان کردند. ما عهدمان را برای تحقق آرمانهای همه شهدای خود تکرار می‌کنیم.

تاریخ ۴۲ ساله مبارزات پ.ک.ک حماسه رستاخیز است. این هم رستاخیز ملی است و هم تاریخ شكل‌گیری اراده و قدرتمند شدن کوردها. مبارزه ۴۲ ساله، خلق کورد را به مردمی تبدیل کرده است که برای زندگی آزاد و دمکراتیک می‌جنگند. هیچ روستا، خیابان، محله و شهری وجود ندارد که در این مبارزه ۴۲ ساله ایستادگی نکرده باشد. انقلاب ملی، انقلاب سیاسی، انقلاب دمکراتیک و انقلاب اجتماعی در نتیجه سازماندهی و خیزش‌های که صدها و حتی هزاران بار اتفاق افتادند رخ داد.

رهبر آپو با تعریف مردمی 'سرهلدان'، به طرز شگفت انگیزی شخصیت انقلابی خلق کورد را برجسته ساخت. پ.ک.ک مردمی که بنظر عقب‌افتاده‌ترین در جهان می‌آمدند را به مترقی‌ترین انقلابی جهان تبدیل کرده است.

'پ.ک.ک بر اساس پارادایم آزادی زنان بنا شده است'

دلیل اینکه امروزه کوردها بعنوان انقلابی‌ترین مردم دمکراتیک جهان شناخته می‌شوند این است که رهبر آپو ایدئولوژی و مبارزه آزادی زنان را بر اساس الگوی اکولوژیکی دمکراتیک دارد. رهبر آپو اظهار داشت كه آزادی زنان از آزادی طبقاتی و ملی معنادارتر و ارزشمندتر بوده و اهمیت آزادی زنان را در مبارزه برای آزادی و دمكراسی آشكار كرد.

رهایی زنان اساسی ترین نکته در مقاومت برای آزادی‌ها و دمکراسی است. رهبر آپو که با این آگاهی، ایدئولوژی آزادی زنان را توسعه داد و با آشکار کردن انرژی دمکراتیک انقلابی زنان، خلق کورد را به انقلابی ترین مردم دمکراتیک جهان تبدیل کرد، امروز نه تنها رهبر کوردها بلکه مردم خاورمیانه شده است.

رهبر آپو به عنوان طراح و رهبری خط آزادی زنان، در تاریخ جای خود را به دست آورده است. با مشی آزادی زنان، دامنه و عمق شخصیت انقلابی دمکراتیک پ.ک.ک بطور تصاعدی افزایش یافته است. امروزه اساسی ترین هویت پ.ک.ک، شخصیت رهایی زن آن است.

'این مبارزه آینده خاورمیانه را تعیین خواهد کرد'

این جغرافیا، جایی که انقلاب نوسنگی اتفاق افتاد، با مبارزات آزادی به رهبری پ.ک.ک هنوز مهد و خانه تمدن دمکراتیک است. امروز بشریت در شکل مردم کورد، به خاورمیانه روی آورده است. با مبارزه آزادیخواهانه پ.ک.ک، خلق کورد نه تنها به زندگی آزاد و دمکراتیک دست پیدا می‌کند، بلکه راه برای دمکراتیک شدن خاورمیانه باز می‌شود و آن را مطابق با تاریخ خود، به مهد تمدن دمکراتیک تبدیل می‌کنند.

همه نیروهای ارتجاعی و استبدادی در خاورمیانه، به ویژه حکومت استعمارگر و نسل‌کش ترکیه، مرگ ذهنیت و سیاست های خود را در مبارزه آزادی پ.ک.ک می‌بینند. به همین دلیل، یک جنگ شدید بین حکومت ترکیه که پیشگام خصومت مرتجعین با کوردها است با کل نیروهای آزادیخواه منطقه به رهبری پ.ک.ک در جریان است. این مبارزه آینده خاورمیانه را تعیین خواهد کرد.

مبارزه ۴۲ ساله پ.ک.ک و ارزشهایی که ایجاد کرد، نه تنها برای خلق کورد، بلکه برای همه مردم خاورمیانه به قدرت آزادی و دمکراسی تبدیل شده است. رهبر آپو، به عنوان یک رهبر خاورمیانه، مبارزه آزادی امروز مردم خاورمیانه را هدایت می‌کند. دوران جدیدی از مبارزه برای آزادی و دمکراسی در خاورمیانه آغاز شده است، جایی که تفکر رهبری در آن، جا به جا مانده است.

رهبری که ارزش‌های اخلاقی، وجدانی، عدالت، وظیفه شناسی و فرهنگی را در شخصیت خود بروز می‌دهد، با اندیشه و سرمشق ها و پیشبینی‌های خود، به یک حقیقت اجتماعی بدل شد، رهبر خلق‌ها. خاورمیانه که صدها سال است در تاریکی بسر می‌برد یکبار دیگر چشمانش را به روشنایی باز کرده است. یکی از نتایج مهم ۴۲ سال مبارزه پ.ک.ک همین است.

'نمی‌توانند سیستم نسل کشی را بر روی کوردها بازسازی کنند'

پارادایم رهبری که توسط پ.ک.ک بارز شد، نحوه مبارزه آن و ساختار جامعه کنفدرال دمکراتیك که یک جامعه دمکراتیك تشکل‌یافته را پیشبینی می‌کند، امروز به همه خلق‌های جهان الهام بخش بوده و محرک آن است.

بن‌بست و رنج سرمایه‌داری و مدرنیته آن با نظریه مدرنیتەی دمکراتیک و سه بعد اساسی آن، بعد جامعه اقتصادی دمکراتیک مشترک، بعد جامعه بومی صنعتی و با جامعه کنفدرالیسم دمکراتیک، پایان می‌یابد. مردم و نیروهای ضد سیستم اکنون قدرت تفکر شدیدی در برابر سرمایه‌داری و مدرنیته آن دارند. زیرا دوره شوک و گمراهی پس از رئال سوسیالیسم به پایان رسیده است.

پ.ک.ک با ۴۲ مبارزه خود کشتار کوردها توسط استعمارگر نسل‌کش را زیر سئوال برده و حملات را خنثی کرده است. حکومت کشتارگر هر حمله‌ای در پی دشمنی با کوردها انجام دهد، سخت است که بتواند سیستم نسل‌کشی را بر روی کوردها بازسازی کند و به هدفش برسد.

' پ.ک.ک هیچ چالشی را نمی‌شناسد'

هیچ سختی و زحمتی برای پ.ک.ک وجود ندارد. همه مشکلات زمینه‌های مبارزه برای پ.ک.ک است. همانطور که مبارزه در خط پ.ک.ک با غلبه بر همه مشکلات در ۴۲ سال ارزش‌های بزرگی ایجاد کرده است، مبارزه مردم ما برای آزادی نیز بر همه مشکلات غلبه خواهد کرد و فاشیسم آ.ک.پ و م.ه.پ که اوج استعمار نسل کشی است را در ۴۳ سالگی پ.ک.ک شکست می‌دهد.

پانزده سال است وقت زیادی را برای همه مردم ترکیه از دست دادند. همه رنج های سنگین بر مردم ترکیه و خاورمیانه به ویژه بر خلق کورد تحمیل شد. با توجه به ملاحظات پرداخت شده و مبارزه با فاشیسم، با توجه به خط رهبری مبارزات علیه فاشیسم، در مبارزه این سال، كوردستان آزاد، تركیه دمكرات و خاورمیانه دمكراتیک را عملی می‌کنیم.

بر این اساس، در چهل و سومین سال مبارزه از همه مردممان به ویژه جوانان و زنان، دوستان و نیروهای دمکراسی‌خواه خود می‌خواهیم که مبارزه علیه فاشیسم آ.ک.پ و م.ه.پ را برای نابودی ضحاکان مدرن و آوردن خاورمیانه به چشم‌ های جدید نوروز برانگیزانند."