کنگره خلق: زادروز رهبر آپو بر انسانیت آزاد مبارکباد

در بیانیه کنگره خلق کوردستان آمده است:"زادروز رهبر آپو، میلاد کورد آزاد است، میلاد انسانیت آزادست، میلاد زن آزادست. بر این اساس زادروز رهبر آپو، میلاد مبارزه کورد آزاد است."

دیوان ریاست مشترک کنگره خلق کوردستان در بیانیه‌ای ۴ آوریل، زادروز رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان را تبریک گفته است.

در بیانیه آمده است:

"ما با عشق و احترام به رهبر آپو می‌گوییم سالروز تولدتان مبارکباد. زادروز رهبر آپو به خلق‌های کوردستان و خلق‌های خاورمیانه، به تمامی رفقایمان، به انسانیت ازاد، بویژه به تمامی زندان کوردستان و جهان مبارک باد.

زادروز رهبر آپو، میلاد کورد آزاد است، میلاد انسانیت آزادست، میلاد زن آزادست. بر این اساس زادروز رهبر آپو، میلاد مبارزه کورد آزاد است.

راه پیمایی رهبر آپو بسوی آزادی که نام آن پ.ک.ک می‌باشد نیروی ارتشی، نیروی سیاسی، نیروی روشنفکری و همه‌‌ی نیروهای مورد نیاز را بر مبنای امید و اعتماد خلق در چهاربخش کوردستان آفرید. خلق کوردستان با نیروی کورد آزاد روی پاهای خود تکیه کرد.

رهبر آپو با عنوان «بزرگترین ملت» از زنان نامبرده و گفت؛ 'اگر زن آزاد نباشد جامعه آزاد نخواهد شد'، با «اندیشه رهایی زن» زنان را سازماندهی کرد، زنان به پرچمداران جامعه دمکراتیک مبدل شده و در خاورمیانه و جهان به جلوه‌ی انقلاب آزادی بدل گشتند.

رهبر آپو درهم شکستن قفس قتل‌عام خلق کوردستان را که از سوی دولت‌های امپریالیست در ١٠٠ گذشته ساخته شده بود هدف استراتژیک خویش قرار داد. به همین دلیل عنوان جلد پنج دفاعیات خود را «محافظت از کوردها در مقابل پنجه قتل‌عام فرهنگی» گذاشت.

رهبر آپو با پارادایم کنفدرالیسم دمکراتیک در خاورمیانه و جهان برای انسانیت پیشرو به منبع آزادی مبدل گشت. بر این اساس در تمامی جهان شمار زیادی دوست، رفیق و هوادار رهبر آپو و خلق کوردستان گرد آمدند، افکار عمومی جهان به دوست خلق کورد مبدل شد و از غرابت [با مسئله کورد] دست برداشت.

این واقعیت رهبر آپو به بزرگترین منبع ترس برای دولت فاشیست ترک مبدل گردید. به همین دلیل با حصر بسیار شدید درصدد ساکت کردن رهبر آپو هستند. در آخرین مورد روز ٢۵ مارس به رهبر آپو اجازه گفتگو با برادرش را ندادند. مخاطراتی که زندگی رهبر آپو را تهدید می‌کنند همچنان ادامه دارند.

فدائیان رهبر آپو در گاره درسی بزرگ را به دولت فاشیست دادند. زنان کوردستان در ٨ مارس و خلق‌های کوردستان در عید نوروز با صیانت از رهبر آپو موضعی تاریخی را از خود به نمایش گذاشتند.

نوروز به نوروز رهبر آپو مبدل شد. کاسه صبر خلقمان و جنبشمان به دلیل وضعیت رهبر آپو لبریز شده است.

برای پایان دادن به حصر رهبر آپو، هزاران زندانی مبارزه آزادیخواهی از ١٢٨ روز پیش دست به اعتصاب غذا زده‌اند. در کمپ مخمور و کمپ لاوریو هم میهن‌دوستان کورد برای رهبر آپو در اعتصاب غذا بسر می‌برند.

خلقمان و دوستانمان در داخل و خارج از میهن بخاطر رهبر آپو بپاخواسته‌اند. دیگر زمان آزادی رهبر آپوست. دولت فاشیست [ترک] در داخل و خارج بشدت تحت فشار است، حملات به ه.د.پ هم به همین دلیل است. این حملات نشانه درماندگی دولت است. درماندگی و عجز دولت با گذر زمان بیشتر می‌شود. ما این مرحله را مقطع نابودی فاشیسم می‌دانیم.

فاشیسم آ.ک.پ-م.ه.پ و ارگنکون برای جلوگیری از نابودی خود در این مرحله بر حملات خویش می‌افزایند. دولت خواستار تداوم عمر حکومت جنگ ویژه است. اردوغان سال ٢٠٢٣ به دلیل قانون اساسی نمی‌تواند نامزد انتخابات شود، برای تغییر قانون هم دارای آرای کافی نیست. آنان نیاز به انتخابات زودرس ٢٠٢٢ دارند و اردوغان می‌تواند کاندید شود. اما آ.ک.پ-م.ه.پ در انتخاباتی عادی نمی‌توانند پیروز شوند. برای کسب پیروزی همه تدابیر خود را آماده کرده‌اند. مسئله انحلال ه.د.پ نیز آغاز این مرحله است.

اپوزیسیون تنها با انتخابات نمی‌تواند رژیم فاشیست آ.ک.پ-م.ه.پ را از میان بردارد. لازم است در کوردستان و ترکیه مبارزه‌ای بسیار گسترده علیه فاشیسم به پیش برده شود، خلق سازماندهی گردد، امید و یقین به پیروزی گسترش یابد. نارضایتی گسترده‌ای در میان خلق ترکیه نسبت به آ.ک.پ-م.ه.پ وجود دارد. اما سازماندهی و صیانت از این وضعیت نیازمند پیشاهنگان رادیکال است. نیروهای دمکراسی در کوردستان و ترکیه اگر آنچنان که انتظار می‌رود در این مقطع پیشاهنگی خلق را به انجام رسانند می‌توانند انتخابات پیش رو را به فرصتی تاریخی برای پایان دادن به فاشیسم مبدل کنند.

شکست فاشیسم آ.ک.پ-م.ه.پ، شکست سیاست ١٠٠ ساله دولت ترک مقابل خلق کوردستان است. نابودی فاشیسم سرآغاز مرحله‌ای نوین است. برای مرحله تازه هر کسی به رهبر آپو نیاز دارد. بدون رهبر آپو هر چیزی در ترکیه و منطقه به ناکامی و کائوس می‌انجامد. آزادی رهبر آپو تنها راه چاره‌یابی بحران و کائوس است.

خلق کوردستان، جنبش آزادیخواهی و دوستان بین‌المللی ما، بر اساس نابودی رژیم فاشیست کارزار «زمان آزادیست» را با تمام توان و امکانات خود به پیش می‌بریم و آزادی رهبر آپو را محقق می‌کنیم.

بر این اساس ما یکبار دیگر زادروز رهبر آپو را به خلق کوردستان، تمامی رفقا، تمامی زنان کوردستان و جهان و انسانیت پیشرو شادباش می‌گوییم."