لغو سفر اردوغان بە برلین

رجب طیب اردوغان کە قرار بود انتهای هفتە وارد برلین پایتخت آلمان شود، سفر خود را لغو کرد. اطلاعات کسب شدە حاکی از این هستند کە آنکارا و برلین در رابطە با دستور کار گفتگوها بە توافق نرسیدەاند.

رجب طیب اردوغان کە قرار بود انتهای هفتە وارد برلین پایتخت آلمان شود، سفر خود را لغو کرد. اطلاعات کسب شدە حاکی از این هستند کە آنکارا و برلین در رابطە با  دستور کار گفتگوها بە توافق نرسیدەاند.

هفتە گذشتە رسانەهای ترک اعلام نمودند کە رجب طیب اردوغان در ٢٧ ژانویە بە برلین سفر خواهد کرد. اما بە دلیل اینکە اولاف شولز در رابطە با دستور کار گفتگوها موافقت نکردە است این سفر لغو شدە است.

شبکە آلمانی RND بر اساس منابع نزدیک بە دولت آلمان اعلام نمودە است کە اردوغان سفر خود را بە آلمان لغو کردە است. در این خبر آمدە است کە در رابطە با دیدار اردوغان از آلمان، یوهانس پولتنر مشاور شولز و ابراهیم کالین سخنگوی اردوغان در رابطە با دستور کار گفتگوها بە توافقی دست پیدا نکردەاند. بە همین دلیل اردوغان سفر خود را بە آلمان لغو کردە است.

آغاز  کارزار تبلیغاتی آ.ک.پ برای انتخابات

احتمال دادە می شود کە بعد از آنکە مصطفی آچیگوز نمایندە آ.ک.پ در نوشهر کە در شهر Neûssê با طرفداران خود دیدار کرد و طی آن کوردهای مخالف رژیم اردوغان را مورد هدف قرار داد، یکی از دلایلی بودە است کە دولت آلمان با سفر اردوغان موافقت نکردە است. هدف اردوغان این بود کە پیش از آغاز انتخابات در آلمان وی با حامیان خود دیدار داشتە و شو تبلیغاتی خود را برگزار کند. اما دولت شولز کە بە افکارعمومی آلمانیها توجهی نکرد، با دقت بە راهپیمایی حاکمیت آ.ک.پ/م.ه.پ برخورد کرد. با این وجود وزارت امور خارجە آلمان بە این اقدامات و گفتەهای آچیگوز پاسخ دادە و سفیر ترک را برای ادای توضیحات بە وزارت امور خارجە فراخواند.