پروین بولدان: سرفرازی و شکوه از آن حزب دمکراتیک خلق‌ها خواهد بود

پروین بولدان با اعلام حمایت خود از مبارزات زنان اظهار داشت که سرفرازی و شکوه از آن حزب دمکراتیک خلق‌ها خواهد بود.

 پروین بولدان ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها با حضور در آمد و برگزاری نشستی تحت عنوان مدل ریاست مشترکی از دیروز تا به امروز، سخنرانی کرد.

در این نشست، پروین بولدان اظهار داشت که ما همواره تاکید کرده‌ایم که سیستم ریاست مشترکی تامین کننده موجودیت زنان در عرصه سیاسی، حق مشارکت و انتخاب کردن و انتخاب شدن و حافظ حق نمایندگی زنان است. ما این مسئله را اینگونه درک کرده‌ایم، او چنین گفته است و ما نیز سالهاست که در این راستا مبارزه می‌کنیم. در سطح جهانی نیز تنها حزبی که از سیستم ریاست مشترک برخوردار است حزب دمکراتیک خلق‌هاست.

در سیستم ریاست مشترکی ما، نیرو اراده زنان در عرصه سیاست تقویت شده است، با سیستم ریاست مشترکی ما، در شهرداری‌ها ما توانستیم مکانیزمهای فعال مبارزه را ایجاد کنیم. اما این موضوع به تنهایی کافی نبوده و در این راستا باید دانست که ما در این مبارزه با تمامی زنان ترکیه همراه و همگام خواهیم بود. ما صراحتا اعلام می‌کنیم که سیستم ریاست مشترک از دستاوردهای جهانی تمامی زنان محسوب می‌شود که از هویتهای مختلفی برخوردارند. سیستم ریاست مشترکی برای زنان دستاوردی بزرگ به شمار می‌رود، هم برای برابری، داد، دمکراسی و انسانیت، دستاوردی بزرگ است. حاکمیت و نمایندگان آن نیز از این مسئله اطلاع دارند. به همین دلیل زمانیکه به مبارزات ما حمله می‌کنند، در درجه نخست زنان و سیاست و سیستم ریاست مشترک ما را هدف قرار می‌دهند.

بولدان در ادامه نشست خود اظهار داشت هر اندازه که فشار و سرکوب نیز وجود داشته و شدت یابند، به همان اندازه نیز ما در مبارزه امان مصمم و راسخ هستیم. ما هیچگاه اجازه نمی‌دهیم که فاشیسم نهادهای ما را از میان بردارد. به همین علت است که وظیفه ما اینست که برای کسانی که خواهان برابری، عدالت و توزیع عادلانه هستند، تمامی زنان در معرض خطر، کودکان و جوانان و تمامی شهروندان را در حزب دمکراتیک خلق‌ها جای دهیم. با این حزب همدلی نشان داده و به نیرو و قدرتی بزرگ تبدیل شوند. همچنین مسئولیت ما در این رابطه تاریخی است. سرفرازی و شکوه از این طریق امکان‌پذیر می‌شود. ما زنان ناگزیر هستیم که در این مسیر حرکت کنیم. راه دیگر و گزینه دیگری نداریم. ما غیر از این مسیر هیچ آلترناتیو دیگری نداریم.