پیام تسلیت کنفدرالیسم جوامع کوردستان

ریاست مشترک شورای رهبری ک.ج.ک به مناسبت درگذشت مادر شاهین جیلو فرمانده ق.س.د و اوین گویی فرمانده یژا ستار پیامی را منتشر کرد.

ریاست مشترک ک.ج.ک در پیامی درگذشت مادر شاهین جیلو و اوین گویی فرمانده‌های ق.س.د و یژا ستار را تسلیت گفت.

در پیام همدردی ک.ج.ک آمده است:"با تأسف و تأثر خبر وفات مادر فرمانده ق.س.د شاهین جیلو و اوین گویی را دریافت کردیم. مراتب تسلیت خود را به خانواده رفقایمان شاهین جیلو و اوین گویی، بستگان آنان و تمامی خلق کوردستان اعلام می‌داریم."

ک.ج.ک می‌افزاید:"مادر این رفقا با جوهر و اندیشه کوردایتی، در بسیاری از مراحل زندگی خود به مبارزه آزادیخواهی خدمت کرده‌اند. با عشق و پایبندی به رهبر آپو، با ایمان و اعتقاد به آزادی کوردستان به الگو‌های مادران کورد مبدل شده‌اند.

ما همچون جنبش آزادیخواهی سوگند یاد می‌کنیم که آرزوهای انان و تمامی مادران کورد را محقق کنیم، روحشان شاد و جایگاهشان بهشت برین باد."