توموکلو: مبارزه می‌تواند حصر امرالی را در هم بشکند

شاهین توموکلو ریاست مشترک ESP اعلام نمود که افکار و اندیشه‌های رهبر حزب کارگران کوردستان، عبدالله اوجالان علیه تمامیت هستی‌شناسانه رژیم است، به همین دلیل است که رژیم ترکیه انزوایی بسیار سنگین را علیه وی  به اجرا در آورده است.

انزوا بر رهبر خلق کورد به شیوه‌ای سنگین ادامه دارد

شاهین توموکلو دبیر کل حزب سوسیالیست فرودستان ESP در رابطه با ادامه انزوا بر رهبر حزب کارگران کوردستان، عبدالله اوجالان اعلام نمود تا زمانیکه رژیم موجود در ترکیه ادامه یافته و حصر وی نیز ادامه دارد. توموکلو در این باره اظهار داشت که درهم شکستن انزوا در امرالی، از طریق مبارزه امکان‌پذیر است.

توموکلو در ادامه اعلام موضع حزب خود اظهار داشت که انزوای تحمیل شده بر رهبر حزب کارگران کوردستان بیست و یکسال است که ادامه دارد. رژیم نیز به خوبی می‌داند که تفکرات اوجالان بر اراده خلق کورد تاثیر می‌گذارد و تفکرات وی می‌تواند اراده این خلق را شکل دهد. رژیم به خوبی می‌داند که او می‌تواند بر مبارزه خلق تاثیر بگذارد، این مبارزه را به پیش برده و آن را گسترش دهد. به همین دلیل نیز مانع از گسترش افکار اوجالان شده و مانع از آن می‌شود. از طرف دیگر رژیم از این طریق موجودیت خود را ادامه می‌دهد. با انزوای تحمیل شده بر اوجالان، رژیم مشکلات خود را فرافکنی کرده و حاکمیت خود را تداوم می‌بخشد. اگر ما بخواهیم که انزوای امرالی را در هم بشکنیم، اگر ما بخواهیم که به ظلم و ستمکاری در زندان‌ها خاتمه دهیم، بدون شک، راه این مبارزه از بازخواست عاملان آن و از طریق مبارزه می‌گذرد.

توموکلو در ادامه سخنان خود اظهار داشت: درهم شکستن این انزوا به معنای سوق دادن این حاکمیت به گورستان است. آزادی آقای اوجالان به معنای آزادی این کشور است. به همین دلیل مسئله کورد، مسئله اصلی آزادی سیاسی و آزادی این کشور است. تا زمانیکه مسئله اصلی آزادی سیاسی حل نشود، مسئله کورد به راه حلی نمی‌رسد. تا زمانیکه مسئله کورد حل نشود، انزوا بر رهبر خلق کورد نیز همچنان ادامه پیدا می‌کند.

مبارزه ضد فاشیستی از اهمیت برخوردار است

توموکلو در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان ساخت که در مقابله با حملات فاشیستی ما می‌دانیم که نیروهای سیاسی لازم است نقش خود را ایفا کنند. با دقت و بررسی جوانب امور باید علیه آن اقدام کرد. لازم است که احزاب دمکراتیک خلق‌ها، دمکرات و کنگره جامعه دمکراتیک برای این منظور بستری را آماده کنند، ما در این باره باید زبانی متحد را بکار ببریم در غیر اینصورت هیچ شانسی برای پیروزی نداریم. این زبان زبان پند و اندرز نیست، ناگزیری است. امروز تاریخ ما را فرا می‌خواند. در اینباره مسئولیتی بزرگ بر دوش همه ما قرار گرفته است و باید همه به فراخوان تاریخ پاسخ بدهیم. ما در این مقطع تاریخی زندگی می‌کنیم که گفته نقشی کمتر و مبارزه عملی نقشی پر رنگتر ایفا میهکند. به همین دلیل است که از کوچکترین مبارزه حق طلبانه ما گرفته تا مبارزه انقلابی، همه ما باید با حسی از مسئولیت در این باره حرکت کنیم.