بیانیه‌ی جنبش آلترناتیو چپ احواز در همبستگی با روژاوا

... ما اعتقاد داريم كه اين تجربه چنانچه در دستور كار بقيه خلق‌ها – و اين امر نياز به فعاليت گسترده نيروها و ديسكورسهای چپ گرا دارد- قرار گرفته شود امكان رشد و تعميق آن بيشتر ميسر می‌‌شود ...

   حرکه البديل الیساری الاحوازی (جنبش آلترناتیو چپ احواز) با انتشار بیانیه‌ای همبستگی خود را با مقاومت روژاوا علیه اشغالگران اعلام نمود.

   متن بیانیه جنبش آلترناتیو چپ احواز به این شرح است:

   "جنگی كه تركيه اردوغانی عليه روژاوا به راه انداخت صرفا جنگ نژادی / اتنيكی بین تورک و کورد نیست، بل فراتر از آن جنگ فاشيسم و سرمايه‌داری مجهز به قدرت دولت عليه خلق انقلابی حامل نطفه آنتی‌دولت و فاشيسم است .

   تجربه كنفدرال روژاوا تهديدی وجودی بر تمام پروژه دولت-ملت مدرن بخصوص دولت‌ها و جوامع شديدا مركزگرا و استبداد زده خاورميانه محسوب مي‌شود. برای همين تمام راست‌گرايان از ترامپ تا اردوغان و پوتین كمر بسته‌اند تا آن را خفه و سركوب كنند. روژآوا از آنجا هراسناک است كه نماد شورش حاشيه عليه متن است. متنی كه بوسيله ملی‌گرايی طبقات اتنيكی مسلط مكتوب و مرقوم شده است. روژاوا نماد قيام تمام خلق‌های خاورميانه‌ای است كه به حاشيه‌نشينی محكوم شده‌اند وبرای آشنازدايی ازين متن و شالوده‌شكنی ساخت‌ها و نشانه‌های ملی وطبقاتی و جنسیتی آن مبارزه می‌كنند.

   از اين رو لازم است كه تمام خلق‌های خاورميانه از جمله خلق احواز در ايران با روژاوا اعلان همبستگی كنند. همبستگی عليه تمام سازوكار استثمار و آسميلاسيون دولت‌های فاشيستی و استعمارگر خاورميانه .

   شايان ذكر است كه آینده دموكراتيک خاورميانه در گرو مبارزه خلق‌ها در فروشكستن اين دولت‌ها و اجرايی كردن مدل كنفدرال سوسياليست است كه در آن سوژه ملی مركزيت‌زدایی بهدف همزيستی برابر بر اساس مشاركات كميونيتو تمام اقشار يک منطقه يا اقليم در قالب يک كمون در امر سياسی شده است. سوژه خلق‌های در حاشیه تنها سوژه اجتماعی است كه پتانسيل انقلاب راديكال وقدم نهادن در مسير سوسياليسم ودموكراسی مستقيم در خاورميانه را دارد. بنابراين ما در گروه البديل فعال در سپهر سياسی احواز، مدل كنفدرال سوسیالیست را در دستور كار خود قرار داده‌ايم و به تجربه روژاوا با كاستی‌هايی كه ممكن است داشته باشد بعنوان اولين و تنهاترين تمرين و پراکسیس الگوی كنفدرال در منطقه خاورميانه، نظر داريم.

   ما اعتقاد داريم كه اين تجربه چنانچه در دستور كار بقيه خلق‌ها – و اين امر نياز به فعاليت گسترده نيروها و ديسكورسهای چپ گرا دارد- قرار گرفته شود امكان رشد وتعميق آن بيشتر ميسر می‌‌شود.

   ازين جهت مساله روژاوا اهميت اساسی وتاريخی دارد كه سرنوشت آن تأثير مستقيمی بر بقيه مناطق خاورميانه می‌گذارد.

   ما در البديل، همه خلق‌های ايران و همچنين نيروها و گروه‌های چپ و آزاديخواه منطقه را به حمايت و همبستگی با روژاوا دعوت می‌كنيم.

   ۱۲ اکتبر ۲۰۱۹/ حرکه البدیل الیساری الاحوازی (جنبش الترناتیو چپ احواز)"