پیام نوروزی حزب مارکسیست لنینیست کمونیست

کمیته مرکزی حزب مارکسیست لنینیست کمونیست (م.ل.ک.پ- MLKP) در بیانیه‌ای نوروز را شادباش گفته و می‌افزاید:"نوروز عید شرافت و آزادی ملی کوردها بر تمامی خلق‌های منطقه مبارکبارد."

در ادامه بیانیه آمده است: در شرایطی که سیستم کاپیتالیست- امپریالیست جامعه بشری را با خطری بزرگ و دردی جانکاه مواجه نموده‌اند ما به استقبال نوروز ٢٠٢٠ می‌رویم."

م.ل.ک.پ سپس با خاطرنشان کردن بی‌عدالتی علیه کارگران، زنان، فقر، نابرابری و تاراج طبیعت از بیماری ویروسی کرونا به عنوان نمونه‌ای از شرایط مخاطره‌آمیز کنونی نام برده و می‌افزاید که در چنین شرایطی با اراده‌ای نیرومند از نوروز استقبال می‌کنیم.

در بخشی دیگر از بیانیه با اشاره به حملات رژیم ترکیه به روژاوای کوردستان آمده است:"علیرغم آن به مقاومت و مبارزه علیه فاشیست‌ها و اشغالگران انقلاب روژاوا ادامه می‌دهیم و دوشادوش نیروهای مترقی و کمونیست و دمکراتیک به پیشواز نوروز ٢٠٢٠ می‌رویم."