در یورش به منازل در آنتالیا ١٠ نفر دستگیر شدند

پلیس ترکیه در آنتالیا به منازل شهروندان یورش برد. حداقل ١٠ نفر دستگیر شدند.

با هدف بازجویی دادستانی کل آنتالیا، پلیس ترکیه در آنتالیا به منازل شهروندان یورش برد و در پی آن ١٠ نفر دستگیر شدند.

اعلام شد که این ١٠ نفر به اتهام شرکت در مراسم نوروز و سردادن شعار دستگیر شدەاند.