وقوع زمین لرزه در ملتی

زمین لرزه ای به بزرگی ,44 ریشتر در منطقه یشیلیورت ملتی به وقوع پیوست

ساعت 22:43 دیشب چهارشنبه؛ زمین لرزه ای به بزرگی 4,4 ریشتر در منطقه یشیلیورت ملیتی رخ داد.
مشخص شد این زمین لرزه در عمق 6,99 کیلومتری زمین رخ داده است.