اشغالگران حداقل ١٢ بار با سلاح شیمیایی بە سنگرهای گریلا حملە کردند

مرکز اطلاع رسانی و انتشارات نیروهای مدافع خلق اعلام نمود کە در ٧ دسامبر، سنگرهای جنگی شهید بوتان در منطقە برخودان چمچو حداقل ١٢ بار بدون وقفە با سلاحهای شیمیایی بمباران شدە است.

مرکز اطلاع رسانی و انتشارات نیروهای مدافع خلق با انتشار بیانیەای اعلام نمود کە ارتش اشغالگر ترک در منطقە برخودان چمچو در ٧ دسامبر، از صبح تا عصر همان روز بدون وقفە ١٢ بار با سلاحهای شیمیایی سنگرهای جنگی شهید بوتان را مورد حملە قرار داد. همزمان با این حملە نواحی برخودان نیز ٨ بارتوسط هواپیماهای جنگی و دهها بار با کاتیوشا وخمپارە و توپ مورد حملە قرار گرفتە است.

در این بیانیە در رابطە با عملیات نیروها گریلا نیز آمدە است:

در چارچوب عملیات انقلابی شهید ساواش مرعش، جنگ خابور:

در ٧ دسامبر ساعت ٨:٣٠ دقیقە در منتقە برخودان ارتفاعات آمیدی، تیمهای متحرک ما با سلاحهای نیمە اتوماتیک بە اشغالگران حملە کردند.

در ٧ دسامبر در ساعت ١٦:٣٠ دقیقە در منطقە برخودان ارتفاعات آمیدی، تیمهای متحرک ما با سلاحهای سنگین بە اشغالگران حملە کردند.

در جارچوب کارزار انقلابی عقابهای زاگرس در منطقە خاکورک:

در ٧ کانون ساعت ١٧:٠٠ در منطقە برخودان ارتفاعات شهید شاهان، تیمهای متحرک ما با سلاحهای سنگین بە اشغالگران حملە کردند.

ارتش اشغالگر ترک با بمبهای شیمیایی و ممنوعە:

در ٧ کانون از ساعات اولیە صبح منطقە برخودان چمچو، سنگرهای جنگی شهید بوتان را ١٢ بار با سلاحهای شیمیایی بمباران نمود.

در ٧ کانون دشت کافیە در منطقە گارە، درە آواشین و مناطق برخودان ارتفاعات بهار ٨ بار توسط هواپیماهای جنگی بمباران شد.

در ٧ دسامبر منطقە برخودان چمچو، سیدا، ارتفاعات اف-ام، آمیدی، شهید حقی و ارتفاعات شهید کامران دهها بار با کاتیوشا و خمپارە و سلاحها سنگین دیگر گلولە باران شد.