با شعار "نه به سرمایه‌داران انگل" شعار قشر مظلوم را فریاد زد

با شعار "نه به سرمایه‌داران انگل"، به نماد تنباکوفروشان معترض تبدیل شد. محمد افه دیندار همچنین اعلام کرد: شعاریست که عصبانیت ما را نشان می‌دهد.

وزارت کشاورزی و جنگلداری ترکیه بخشنامه‌ای را تصویب کرده است و آن را به کشاورزان توتون و تنباکو اعلام کرده است. این قانون تجارت دخانیات را ممنوع کرده است. هزاران کشاورز معترض در شهرهای «سمسور» و «ملاطیه» باکور کوردستان به این قانون اعتراض کردند. یکی از فعالان معترض با نام محمد افه دیندار، با شعاری که نوشته بود، به نماد این اعتراضات تبدیل شده است. شعار دیندار "نه به سرمایه‌داران انگل" بود. خبرگزاری مزوپوتامیا با دیندار مصاحبه‌ای انجام داد.

احساسات خودم را با این شعار به نمایش گذاشتم

دیندار اعلام کرد که شعاری که آن روز داده است در واقع انفجار پرولتاریایی است که سرکوب شده و گفت: ما به عنوان مردم این منطقه تا زمان لغو قانون مذکور خواهیم جنگید. ما یکبار دیگر به سرمایه‌داران ظالم می‌گوییم نه. ما در مزارع خود هزینه کرده‌ایم. قرار است با این تنباکو چه کار کنیم. تنباکو ترش نیست که از آن ترشی درست کنیم. در دست ما مانده است. این قانون زمینه را برای مهاجرت فراهم می‌کند. کسی نیست که به حرف‌های ما گوش دهد. ۴ روز است که ما در جاده‌ها در گرما خواسته‌های خود را بیان می‌کنیم‌، اما هیچ کس به ما گوش نمی‌دهد. حزبی که این قانون را تصویب می‌کند، حین انتخابات حرف دیگری می‌زند. این شعار خود به خود از دهانم خارج شد. من به عنوان یک کارگر عصبانی و زیر سلطه هستم. همین عصبانیت و مظلومیت باعث شد، چنین جمله و شعاری بر زبانم بیاید. آنهایی که آمدند پشت ما سوار شدند و آنهایی که هم که رفتند پشت ما سوار بودند. چه کسانی که می‌آیند، ما را می‌زنند و چه کسانی که می‌روند. این شعار برآمده از احساسات ما است. تا زمانی که این قانون لغو نشود، ما تسلیم نخواهیم شد.