باشاران: اجازە نمی‌دهیم کە حزب دمکراتیک خلق‌ها تعطیل شود

مشاور ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها، عایشە اجار باشاران اعلام کرد کە: در مقابل هر احتمالی ما آمادگی داریم، اما در هر صورت، ما اجازە نمی‌دهیم کە حزب دمکراتیک خلق‌ها تعطیل شود و در مقابل هر حملەای بە حزبمان، واکنش نشان می‌دهیم.

در مقابل پروندەای کە دادستانی کل دادگاە قانون اساسی ترکیە، بکر شاهین برای تعطیلی حزب دمکراتیک خلق‌ها گشودە است، این حزب در ۱۹ آپریل سال ۲۰۲۲ دفاعیات خود را در ۲۲۰ صفحە بە دادگاە قانون اساسی ترکیە ارائە کردە است و منتظر حکم دادگاە است.

مشاور ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها، عایشە اجار باشاران در رابطە با این پروندە و حملات ۳۲ سالە دولت ترک بە جنبش سیاسی کورد با خبرگزاری فرات نیوز گفتگو کرد.

باشاران در این گفتگو اظهار داشت کە در ترکیە بە پیش بردن سیاست دمکراتیک بە صورت مستقل بسیار دشوار بودە و در این بارە افزود: اگر در ترکیە در حزبی فعالیت داشتە باشید کە بە مطالبات زنان، جوانان پاسخ دادە سود، هدف حملات قرار می‌گیرید. حکومت‌ها تغییر کردە‌اند، اما هیچگاە ترکیە سیمای کشوری دمکراتیک بە خود نگرفتە است. و بە کرات هم در مقابل پیشرفتهای صورت گرفتە با واکنش دولت روبرو شدەایم. بە همین دلیل در ترکیە پیگیری یک سیاست مستقل بسیار دشوار است. ترکیە نخستین کشور در سطح جهانی است کە بیشترین تعداد احزاب سیاسی در آن تعطیل شدە‌اند، فشارها بر فعالان سیاسی ادامە داشتە و کنشگران سیاسی بە قتل می‌رسند یا دستگیر می‌شوند. زیرا در ترکیە هیچگاە مسائل و مشکلات آنگونە کە هستند پذیرفتە نمی‌شوند، با پذیرش مشکلات و حل انها از طریق گفتگو حل نمی‌شوند. مسئلە کورد یکصد سال است کە ادامە دارد، احزاب ما هم کە تعطیل شدە‌اند نشانە‌ای از این مسئلە است کە حاکمیت مسئلە کورد را با راه‌های دمکراتیک حل نکردە است. همانگونە کە سیاست عدم حل مسئلە کورد ادامە داشتە است، اما از طرف دیگر نتوانستە است کە مبازرە ما را هم متوقف کند. سیاستهای آنان در رابطە با مبارزە ما هم نتوانستە است کە سیاست ما را تغییر بدهد، زیرا مسئلە بر اساس موجودیت و زبان کوردی شکل گرفتە است و سنت مبارزاتی ما ادامە پیدا کردە است و ادامە پیدا خواهد کرد.

عایشە باشاران در بخش دیگری از این گفتگو خاطرنشان ساخت کە حاکمیت پیش از این هم با وعدە حل مسئلە کورد و خاتمە دادن بە جنگ بە قدرت رسید، اما آنها بە وعدەهای خود عمل نکردند. زیرا جنگ و خونریزی برای تداوم حاکمیت آنها مهم بودە‌اند. اردوغان هم مانند دورەهای قبل، زمانی کە قدرت را بە دست گرفت، وعدە داد کە در ترکیە دمکراسی را برقرار کند، مسئلە کورد را حل کند و بە جنگ پایان دهد. اما مدت کمی بعد، گفت: مسئلە‌ای بە نام مسئلە کورد وجود ندارد، حاکمیتهایی کە نتوانستند این مسئلە را حل کنند، از میان رفتند. حاکمیتهایی کە مسئلە کورد را حل نکردند، با راهکارهای اشتباە عمل کردە و هم اکنون کسی انها را بە یاد ندارد. زمانی احزاب سیاسی با نام‌های ANAP, DYP, DP و رفاە وجود داشتند، هم اکنون این احزاب از میان رفتە‌اند، اما مبارزە کورد همچنان ادامە دارد. خلق از خواستەهای خود عقب‌نشینی نمی‌کند و همزمان برای گسترش دمکراسی در ترکیە هم مبارزە می‌کند.

عایشە اجار باشاران در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرگزاری فرات بە موضع جامعە در مقابل پروندە تعطیلی حزب دمکرات خلق‌ها هم اشارە کردە و در این رابطە گفت: پاسخ بە این مسئلە بە شیوە‌ای قدرتمندانە دادە شدە است. در نوروز این پاسخ دادە شد. نوروز امسال یکی از قدرتمندترین نوروزها در طول تاریخ بود. میلیونها نفر اعلام کردند کە ما حضور داریم، می‌توانند درِ این حزب را بە عنوان یک سازمان و ساختمان ببندند، اما حزب دمکراتیک خلق‌ها یک فکر است کە در ترکیە مورد پذیرش قرار گرفتە است و جایگاە ویژە خود را دارد. چون جامعە دیگر از سیاستهای حاکمیت رضایت ندارد. همچنین مجلس زنان حزب هم باشعار «نە بە فقر زنان» در شهرهای کوردستان و ترکیە حضور پیدا کردە و ما شاهد بودیم کە حزب دمکراتیک خلق‌ها برای جامعە یک امید بزرگ بە شمار می‌رود. و تعطیلی این حزب بە معنای حملە بە امید جامعە است.

عایشە آجار باشاران در خاتمە این گفتگو اعلام کرد کە حزب آنها خود را برای هرگونە احتمالی آمادە کردە است و در این بارە اظهار داشت: هر رویدادی اتفاق بیفتد، مهم نیست، اما ما اجازە نمی‌دهیم کە حزب دمکراتیک خلق‌ها تعطیل شود. در مقابل تمام این اقدامات می‌ایستیم و حزب را فعال و زندە نگاە می‌داریم. بدون تردید برای هر احتمالی آمادگی داریم، و با رسیدن بە زمان لازم، مسئله را با خلق در میان گذاشتە و اقدامات لازم را انجام می‌دهیم.