دادگاه دولت ترکیه در ارزروم: هیچ دلیلی برای برداشتن ممنوعیت‌ها در وان وجود ندارد

دادگاه رژیم ترک در ارزروم باکور کوردستان در رابطه با ممنوعیت‌های موجود در شهر وان اعلام کرد، هیچ دلیلی برای برداشتن ممنوعیت‌ها وجود ندارد.

جمعیت وکلای وان، برای برداشتن ممنوعیت‌ها علیه فعالیت‌ها، تجمعات، مناسبت‌ها و برنامه‌ها در وان در دادگاه شکایتی تنظیم کرد. جمعیت وکلای وان در شکایت خود اعلام کردند، این ممنوعیت‌ها بر خلاف قانون است. مدت ۵ سال است این ممنوعیت‌ها توسط استانداری وان بدون وقفه و به طور مداوم تحمیل شده و اجازه‌ی هیچگونه برنامه و یا فعالیتی در این شهر داده نمی‌شود.

مدت ۵ سال است در وان و مناطق اطراف آن، ممنوعیت برنامه‌ها و فعالیت‌ها ادامه دارد. به دلیل این ممنوعیت‌ها در این شهر هیچ کنفرانس مطبوعاتی و یا برپاکردن خیمه وجود ندارد و ممنوع می‌باشد. سازمان‌های جامعه‌ی مدنی نیز نمی‌توانند هیچ کنفرانس روزنامه‌نگاری و مطبوعاتی برگزار نمایند.

محمد امین بیلمز استاندار وان در دیداری با سازمان‌های مدنی اعلام کرده بود، این وضعیت خارج از قدرت و کنترل ماست. او نتوانسته بود از این ممنوعیت‌ها دفاع کند، اما ممنوعیت‌ها به وضعیتی دائمی تبدیل شده و اکنون مدت ۵ سال است که ادامه دارد.

جمعیت وکلای وان علیه این ممنوعیت‌ها تحت عنوان "برنامه ها و فعالیت ها" در شعبه‌ی سوم دادگاه دولت ترکیه، شکایتی تنظیم کرد، تا این ممنوعیت‌ها برداشته شود. جمعیت وکلای وان در شکایت خود اعلام کرده بود، این ممنوعیت‌ها بر خلاف قانون است.

استاندار وان در دفاعیه‌ی خود گفته بود که پ.ک.ک و ک.ج.ک می‌خواهند با انجام فعالیت‌ها و تجمعات در کوچه و خیابان‌ها برای خود دوستان و طرفدارانی جمع کنند. همچنین گفته بود، ممکن است این فعالیت‌ها و برنامه‌ها هدف قرار بگیرند. استانداری دولت ترکیه در دفاعیه‌ی خود ممنوعیت‌ها را درست دانسته و خواسته‌ی جمعیت وکلای وان برای لغو ممنوعیت‌ها را نپذیرفته بود.

پس از آن که محمود کاچان وکیل جمعیت وکلای وان به گفته‌های استانداری وان و تصمیم دادگاه برای ادامه‌ی ممنوعیت‌ها اعتراض کرده بود، پرونده به دادگاه تجدید نظر منطقه ارزروم فرستاده شد. دادگاه تجدید نظر نیز بر اساس حکم شعبه ۳ دادگاه وان، از این ممنوعیت‌ها دفاع کرده و اعلام کرده است، هیچ علت و دلیلی برای اینکه ممنوعیت‌های شهر وان و مناطق اطراف برداشته شود، وجود ندارد.