دستگیری پدر یکی از قربانیان قتل‌عام روبوسکی از سوی ترکیه

صلاح‌الدین انجو پدر شوان انجو دستگیر شد.

شوان انجو در قتل‌عام روبوسکی توسط دولت ترکیه در سال ۲۰۱۱ همراه ۳۳ جوان و کاسبکار دیگر کورد قتل‌عام شدند.

پلیس دولت ترک در رحا صلاح‌الدین انجو پدر شوان انجو را دستگیر نمود که به همراه ۳۳ تن دیگر در قتل‌عام روبوسکی کشته شد.

صلح‌الدین انجو به اداره پلیس رحا منتقل شده است.

تاکنون به‌طور رسمی مشخص نشده ‌است که صلاح‌الدین انجو به چه دلیل دستگیر شده‌است.