دوران کالکان خواستار مبارزه منسجم جریانات انقلابی دنیا شد

کالکان سطح جنگ در کوردستان را با عنوان نسل‌کشی توضیح داد و یادآوری کرد نظم جهانی سرمایه‌داری پس از جنگ جهانی اول، کوردستان را تقسیم کرد، کوردها را هیچ انگاشت و در معرض نسل‌کشی قرار داد. کوردها دست به مقاومت زدند و هنوز هم به مقاومت ادامه می‌دهند.

دوران کالکان عضو کمیته‌ اجرایی پ.‌ک.‌ک در مطلبی که در وبسایت رسمی حزب منتشر شد، نیروهای گلوبال را بسیار غیرمنسجم و پراکنده خوانده و آنرا فرصتی برای نیروهای دمکراسی‌خواه می‌داند. او با اینحال از نبود یک موضع مشترک انقلابی در دنیا انتقاد کرد.

دوران کالکان جنگ جهانی سوم را یک واقعیت عینی حال حاضر عنوان کرد و نوشت امپریالیسم و کاپیتالیسم در موقعیت سراسر جنگی است. او تصریح کرد کاپیتالیسم می‌خواهد خاورمیانه را ببلعد، ولی خاورمیانه هنوز مقاومت می‌کند و این سبب جنگ‌های کنونی است.

عضو شورای اجرایی پ.‌ک.‌ک به نقش جریانات انقلابی در بزنگاههای تاریخی از جمله توانایی در مهار فاشیسم پس از جنگ جهانی دوم پرداخت و نگاهها را به وضعیت مشابه کنونی در خاورمیانه جلب کرد.

دوران کالکان سطح جنگ در کوردستان را با عنوان نسل‌کشی توضیح داد و یادآوری کرد نظم جهانی سرمایه‌داری پس از جنگ جهانی اول، کوردستان را تقسیم کرد، کوردها را هیچ انگاشت و در معرض نسل‌کشی قرار داد. کوردها دست به مقاومت زدند و هنوز هم به مقاومت ادامه می‌دهند.

عضو شورای اجرایی پ‌.ک.‌ک، نبود هرگونه راه حلی نزد طرفین درگیر جنگ را بدیهی دانست و نوشت طیف‌های هوادار الگوی دولت- ملت نیز راه حلی ندارند چون هرچند خود را انقلابی بپندارند، آنان نیز به دیکتاتورهای فاشیست و تندخو بدل می‌شوند که با کوردها سر ستیز دارند.

کالکان تنها راه باقی مانده را انقلاب دانست و درباره نقش جریانات انقلابی برای تغییر مسیر تحولات، به تجارب تاریخی در این زمینه اشاره کرد که در روسیه و اروپا چه اتفاقاتی افتادند.

او انقلاب کوردستان که رهبر آپو نظریه‌پرداز و طراح ایدئولوژی و سیاست آن است را عاملی تعیین‌کننده در خاورمیانه توصیف کرد که از نظر برنامه، استراتژی و تاکتیک انقلابی پیشرفت کرده است.

دوران کالکان مدت جنگ‌ها در جهان را تا زمان وجود کاپیتالیسم عنوان کرد و نوشت سرمشق‌هایی که رهبر آپو تبیین کرده است امکان دیدن راستی‌ها و درک آن را به انسان می‌دهد. در کاپیتالیسم صلح وجود ندارد.

کالکان در عین حال به شعار "یا مرگ یا سوسیالیسم" در ادوار تاریخی اشاره کرد و نوشت همه افکار آزادیخواهانه در سوسیالیسم دیده می‌شوند، اما سوسیالیسم وقتی شکست خورد که گامی در راستای آن برداشته نشد.

عضو کمیته اجرایی پ‌.ک.‌ک، صلاحیت انقلاب و ارائه راهکار را با جوامع و اقشار فرودست دانست و گفت سئوال اینجاست به چه شکل می‌توانیم از کاپیتالیسم و فاشیسم خلاص شویم؟

او پاسخ داد: نگاه ما باید اینطور باشد که این فقط مسأله کوردها یا مسأله انقلاب آزادی کوردستان نیست، بلکه مسأله انقلاب خاورمیانه و انقلاب بشریت مترقی است. انقلابی‌گری اکنون چنان درهم‌ تنیده شده که مرزهای ملی و کشوری را درنوردیده است.

او به اصول فرامنطقه‌ای و فرانژادی تئوری "تکوین ملتِ دمکراتیک" اشاره کرد و نوشت ملت مد نظر رهبر آپو، مرزهای نژادی، سرزمینی و زبانی را رد می‌کند.

عضو کمیته اجرایی پ‌.ک.‌ک در این نوشته خواستار همکاری جریانات انقلابی با یکدیگر شد و اهمیت حل مسأله کورد به عنوان یک مسأله انسانی در منطقه که ابعاد جهانی یافته است را یادآوری می‌کند.