دیدار هیات کمیتە منع شکنجە شورای اروپا از امرالی

کمیتە منع شکنجە شورای اروپا در چارچوب دیدارهای خود از ترکیە در فاصلە روزهای ٢٠ تا ٢٩ سپتامبر سال ٢٠٢٢ همراە با هیاتی، از امرالی دیدار کردە است.

CPTکمیتە منع شکنجە شورای اروپا امروز در رابطە با دیدار خود از ترکیە کە در فاصلە روزهای ٢٠-٢٩ سپتامبر صورت گرفتە است بیانیە ای را منتشر کرد. کمیتە منع شکنجە شورای اروپا  در این بیانیە اعلام کردە است کە هیاتی از این کمیتە بە امرالی نیز عزیمت کردە است. این کمیتە در رابطە با دیدار خود از امرالی بیانیەای را منتشر کردە است. در این بیانیە آمدە است کە کمیتە ممانعت از شکنجە شورای اروپا در میانە روزهای ٢٠-٢٩ سپتامبر بنابە اهداف از پیش تعیین شدە از ترکیە دیدار کردە و در رابطە با پروندە دستگیری اتباع غیر ترکیەای و شرایط آنان و همچنین نحوە بازگرداندن آنان تحقیق و تفحص کردە است.

دیدار از امرالی

در بیانیە صادرە همچنین آمدە است کە هیات کمیتە منع شکنجە شورای اروپا   بە منظور بررسی شرایط موجود در زندان امرالی بە این جزیرە نیز عزیمت کردە و در این چارچوب در رابطە با فعالیتهای اجتماعی و نیز ارتباط با خارج از زندان نیز متمرکز شدە است.

هیات کمیتە منع شکنجە شورای اروپا  در چارچوب دیدار خود با سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیە، ساواش اونلو ریاست امور پناهندگان،( فرماندهی کل ژاندارمری و فرماندهی امنیت جزیرە) نیز دیدار کردە است.

همچنین این هیات با آکین گورلک معاون وزیر دادگستری ترکیە، ریاست کل زندانها و مسئولان عالی رتبە و نیز اعضای وزارت امور خارجە ترکیە در رابطە با مسائل مختلف از جملە زندان امرالی گفتگو کردە است. در خاتمە این بیانیە کمیتە منع شکنجە شورای اروپا  اعلام کردە است کە هیات نتیجە نظارتهای خود را بە مقامات ترک ارائە کردە است.

کمیتە منع شکنجە شورای اروپا  یکی از سازمانهای بین المللی است کە بدون اجازە ٤٦ کشور عضو شورای اروپا میتواند از زندانهای این کشورها بازدید بعمل آورد. این سازمان سال ١٩٩٩ ٨ بار و در ١٠ سال اخیر هم ٣ بار هیات خود را بە امرالی اعزام کردە است. آخرین بار این هیات کمیتە منع شکنجە شورای اروپا  در فاصلە روزهای ٦ تا ١٧ ماە مە سال ٢٠١٩، هیاتی ٦ نفرە را بە امرالی اعزام کردە بود.