فواد بریتان: نوروز نماد هویت و شناسنامه و وجود یک خلق است

ریاست مشترک جامعه آزاد و دموکراتیک روژهلات کوردستان "کودار" ؛ فواد بریتان به مناسبت فرارسیدن جشن ملی نوروز اعلام کرد؛ نوروز جشن آزادی خلق کورد است.

ریاست مشترک جامعه آزاد و دموکراتیک روژهلات کوردستان "کودار" فواد بریتان بە مناسبت فرارسیدن جشن ملی نوروز اعلام کرد؛ نوروز جشن آزادی خلق کورد است. جشن سازندگی و ایجاد اتحاد و تقویت پیوندهای اجتماعی و یکپارچگی احزاب سیاسی کوردستان است، نیز جشن همزیستی مسالمت آمیز و آشتیانه خلقهای جهان است.

نوروز روز اتحاد نیروهای مبارز، علیه ظلم و ستم و ناعدالتی است. روز تاسیس سیستم اجتماعی مدرن است که همه اقشار اجتماعی و خلقهای مختلف با فرهنگ و باورهای متفاوت در فضایی برابر و آزاد باهم زندگی کنند. لذا نوروز روز اتحاد و قیام علیه دشمنان آزادی و دموکراسی است. نوروز روز تجدید پیمان و اجرایی کردن اهداف و آرمانهاست، بویژه هدف و آرمان شهیدان راه آزادی و برابری. به همین دلیل پیش از همه، جشن نوروز سال ٢٧٢٣ کوردی را به رهبر آزادی و بشریت و نوگری؛ رهبر آپو، به خانواده سربلند شهیدان و زندانیان سیاسی و مبارزین راه آزادی خلق کوردستان"گریلاهای آزادی کوردستان" که با روحیه نوروز در پیکارند، به آزادیخواهان و دموکراسی خواهان خاورمیانه و جهان و بویژه به پیشروان قیام "زن، زندگی، آزادی" تبریک می گویم که ۶ ماه است با همه توان و ظرفیت شان رقص آزادی می کنند و بدون ترس و دودلی درمقابل رژیم اشغالگر و دیکتاتور و اعدام گر و دولت فاشیست ترکیه، ضحاکان معاصر؛ اردوغان و خامنه ای، در میادین مبارزه می کنند و قیام شان را روز به روز گسترش می دهند.

ریاست مشترک کودار از زبان رهبر آپو نیز گفت: خلق کورد، خلق نوروز است. خلقی است که همواره دنبال نوشدن و تازەگری است. خلقی است که دارای فرهنگ مقاومت است و نیرویش را از فرهنگ زاگروس نشینی خویش می گیرد. نوروز فرهنگ مبارزه است علیه ناعدالتی و علیه رویکرد نابودگری و حذف دیگری. نوروز فرهنگ مشترک خلقهایی است که در هلال زاگروس زندگی می کنند و دارای روحیه پیکارگری اند. دولت- ملتهای سرمایەداری برای استمرار حاکمیت شان، باید این فرهنگ اصیل خلقهای زاگروس نشین را تخریب کنند. لذا نوروز نیروی مقاومت سیستم مدرنیته دموکراتیک خلقهای آزادیخواه است که بر بودن و هٶیت اصیل خود و بر زندگی آزاد تاکید دارند. برای خلق کورد نیز نوروز نماد شناسنامه و هٶیت و بودن است.

فواد افزود: انقلاب زن، زندگی، آزادی پنجاهمین سالروز تولدش است و با هٶیت الهه بودن زنان زاگروس نشین و روح نوروز، امروز در میادین مبارزه اند و این انقلاب به امید و دلخوشی همه زنان و مردم جهان مبدل شده است.

مظلوم دوغان؛ کاوه معاصر و آغازگر مجدد "مبارزه زندگیست" می باشد

در ویژه برنامەای به مناسبت نوروز که از تلویزیون آریان نیز پخش می شود، ریاست مشترک کودار؛ فواد بریتان جشن نوروز را از ابعاد مختلف ارزیابی کرد و گفت؛ آنچه در این مراسمات میهنی و ملی برای خلقمان مهم است تقویت صفوف خلق و احزاب سیاسی و نهادهای میهنی و نیز اتحاد اقشار مختلف مردم مان بر مبنای خط آزادی و پذیرفتن اختلافات و باهم کارکردن علیه دشمنان و مخالفان خلق و میهن است.

زمانی که دولت اشغالگر ترکیه خواست به فرهنگ نوروز خاتمه دهد، رفیق مظلوم دوغان از زندان آمد(دیاربکر) با سه چوب کبریت و با جان فدایی و با شعار "مبارزه زندگیست" نوروز را زنده کرد و مشابه کاوه آهنگر، لقب کاوه معاصر را بدست آورد. این همان روحیەای است که در وجود فرد کورد است. رفیق مظلوم روح مبارزەگر نوروز زمانه است در تاریخ معاصر خلقمان. باید این روح را همیشه زنده نگه داریم. رهبر آپو پاسخ فریاد "مبارزه زندگیستِ" رفیق مظلوم؛ کاوه زمانه را به همه کوردستان و خاورمیانه و جهان رسانده است و گریلاهای سربلند کوردستان و گریلاهای روژهلات کوردستان نیز یکبار دیگر این روحیه را تقویت کردند و از دریای سیاه تا لرستان، به درازای رشته کوههای زاگروس، آتش مبارزه را شعلەور کردەاند. لذا نوروز؛ روح است، احساس است، عشق است، انتقام است، مبارزه است.

نوروز یک جشن است، میدان ابراز خواست و مطالبات خلقمان و سایر خلقهای آزادیخواه است

بریتان همچنین اشاره کرد که نوروز تنها یک رسم و فرهنگ نیست بلکه همزمان دارای یک بعد سیاسی است. بویژه در تاریخ معاصر و این ۵٠ سالی که با مبارزه خلقمان در باکور کوردستان و با مقاومت انقلابیون در زندانهای دولت فاشیست ترک، نوروز رنگ و بویی سیاسی به خودش گرفته است. دیگر آن مرحلەای که نوروز تنها به عنوان یک مناسبت تفریحی و پذیرایی و دید و بازدید از اقوام و همسایگان باشد، سپری شده و نوروز رنگی دیگر و سیمایی دیگر به خود گرفته است. خلقمان در باکور کوردستان نشان دادند که دیگر نوروز جشنوارەی میدان مبارزه و ابراز خواست و اهدافی است که به شیوه آزادانه و جمعی آنها را نشان می دهیم. در روژهلات کوردستان نیز مشابه باکور کوردستان، در این چندسال اخیر مردم به شیوه تودەای و با شور و شوق فراوان نوروز را جشن می گیرند و پیام این را ابلاغ می کنند که مانند یک خلق بر ارزشهای وطنی و مردمی خود پافشاری می کنند. پیام بودن و شناسنامه و هٶیت خود را اعلام می کنند. این گام خلقمان را ارج می نهیم. حتی مردمان دیگر نیز مانند فارسها، آذریها، بلوچها و عربها نیز برای اینکه از مفهوم حقیقی نوروز مطلع شوند، در جشن نوروز به کوردستان می آیند و در آنجا نوروز را جشن می گیرند. این است که نوروز جشن اتحاد و باهم بودن خلقهاست.

پیام این را به دولتهای اشغالگر کوردستان و سیستم مدرنیته سرمایەداری می دهند که ما نیز بەعنوان خلق زنده هستیم و صاحب فرهنگ و ارزشهای اصیل خودمان هستیم، شما نمی توانید بدون تایید آزادانه خواست ما، به حاکمیت خود ادامه دهند. این هم یک پیام سیاسی و اجتماعی خلقهای آزادیخواه است که در نوروز به سیستمهای استبدادگر و ظالم ابلاغ می شود.

خلقمان در نوروز، پیام اتحاد و همدلی را ابلاغ می کنند و این پیامی سیاسی است

اگر امروز خلقمان بدون تفاوتهای جغرافیایی و گویش و لهجه و باورهای مذهبی، دست در دست هم و  کنار هم در میادین نوروز در روژهلات، روژآوا، باکور و باشور، شادی و رقص آزادی می کنند و بدون ترس و دودلی روبروی مخالفان پیام اتحاد سر می دهند، پیام این را می دهند که ما متحدیم و دیگر نوبت ماست. این پیام از آمد، کرکوک و کوبانی ابلاغ می شود، لذا باید ما نیز بەعنوان احزاب و جریانات سیاسی متحد شویم و به همه دولتهای اشغالگر منطقەای و جهانی بگوییم که بدون حل کردن مسئله کورد و بدون توجه کردن به خواستەهای خلق کورد، نمی توانند به حاکمیت شان ادامه دهند. این یک پیام سیاسی در سطح خیلی بالاست.

انقلاب زن، زندگی، آزادی در پنجاهمین سالگرد آغازش، درحال اوجگیری است

انقلاب زن زندگی آزادی کاروانی است که  درحال صعود به اوج است و کسی نمیتواند راهش را سد کند. انقلابی است که با سه کلمه افسانەای "زن، زندگی، آزادی" همه جامعه را به جنب و جوش انداخته است. بهمین جهت وقتی از انقلاب زن، زندگی، آزادی حرف می زنیم، هیجان و جنبش سرتاپای وجود انسان را فرا می گیرد. انقلابی که با پیشگامی زنان شروع شده، جوانان و دانشجویان و همه اقشار را به میدان مبارزه کشانده است. انسان می تواند بگوید که انقلاب زن، زندگی، آزادی به روحی برای این جهان بی روح و بی احساس فعلی مبدل شده که مدرنیته سرمایەداری آن را بوجود آورده است. انقلابی علیه ذهنیت مردسالار حاکم و بردگی زن است. انقلابی علیه  استثمار و زیردستی است و پیامی است علیه نژادپرستی و جنسیت گرایی و مذهب گرایی و دین محوری و یک انقلاب گسترده آزادی است.

آزادی وطن از راه آزادی زنان می گذرد

انقلاب زن. زندگی، آزادی پنجاهمین سالگردش را سپری کرده است. این انقلاب از روزی شروع شده که پ.ک.ک در روستای فیس با فلسفه زندگی آزاد از طرف رهبر آپو و فلسفه زن آزاد و با تکرار شعار "انقلابی که زن پیشگامش نباشد، هرگز به آزادی نمی رسد" شروع شد. این انقلاب پنجاهمین سالگردش را سپری کرده و مانند امواج دریا بلندتر و بزرگتر می شود. روزانه و ماهانه و سالانه در کوهستانهای مرتفع کوردستان، زنان و جوانان در راه به پیروزی رساندن این انقلاب جانبازی می کنند، بویژه زنان، با مبارزەای که در دنیای بی روح و ظالمانەای که نظام سرمایەداری بوجود آورده، به الهەای نوین مبدل شده اند.

حالا هم زنان و دختران و جوانانی که در خیابانهای روژهلات کوردستان و ایران دربرابر نیروهای سرکوبگر سینەیشان را سپر کردەاند، روحیه همان زنان الهه را دارند که باهم یکی شده اند و به نیرویی عینی مبدل شده اند. نیروی اتحاد زنان زاگروس نشین و زنانی است که با روح و جوهر نوروز در مبارزه اند. این انقلاب نتیجه علم زنولوژی است.

انقلاب زن، زندگی، آزادی با جوهر نوروز، این پیام را نیز به مردان می دهد که آزادی میهن، از راه آزادی زنان طی می شود. لذا مردان نباید در برابر این انقلاب به مانعی مبدل شوند و آن را به عاملی برای آزادی خود ببینند. این انقلاب انقلابی معاصر است آزادی جامعه را همه هدف خود قرار داده است.

حفاظت از طبیعت؛ حفاظت از وطن است

ریاست مشترک جامعه آزاد و دموکراتیک روژهلات کوردستان (کودار)، فواد بریتان درباره بعد محیط زیست نوروز هم صحبت کرد و گفت: صیانت از محیط زیست نشانه دفاع از میهن است. انسانی که نمیتواند محیطش را تمیز نگهدارد، نمی تواند میهنش را نیز تمیز نگهدارد. فردی که محیط زیستش را محافظت نکند، نمی تواند حرفی از میهن دوستی بزند. یکی از دلایل وابستگی خلق کورد به آب و خاکش، نزدیک بودنش به طبیعت بوده است. چقدر دشمنان تلاش کرده اند با آهن و آتش کوردها را از سرزمین اجدادشان دور کنند، اما با همه تلاشهایشان بازهم فرد کورد و خلقمان به روستاها و کوهها روی آوردەاند و این نشانه روحیه نزدیکی با طبیعت است. خلق کورد سرشت اش با طبیعت عجین است و لذا بعد دیگر نوروز، حفظ طبیعت است.

خلق کورد ملتی نوگراست. رویش بسوی روشنایی و پشتش به تاریکی است، به پهنای جهان می نگرد. خلق کورد خلقی نوروزی و طبیعی است. اشغالگران با حمله سیاسی به خلق کورد، فرد و جامعه کوردی را از اصالتش دور می کنند، یعنی تنها سیاست نابودسازی جسمانی یا فرهنگی را دنبال نمی کنند بلکه همزمان سیاست نابودکردن طبیعت کوردها را نیز اجرا می کنند. آنها می دانند برای اینکه بتوانند فرد کورد را در منگنه سیاست ضدانسانی خود له کنند، باید او را از روستا و محل زندگیش بیرون کنند. این سلاحی است که در مقابل جامعه کورد بکار گرفتەاند.

صیانت از طبیعت، فلسفه مبارزه و دفاع و بودن است. این نزدیکی از دیرباز در داستانها و افسانەهای کوردی گیل گامیش دیده می شود. یکی می خواهد زندگی جاودان و همیشگی بسازد و دیگری در راه رسیدن به قدرت، هر نوع از مزدوری و نوکری و تسلیم شدن را می پذیرد.

نوروز قلعه صیانت از طبیعت است

دولتهای اشغالگر امروزه در کوردستان با تهاجماتی همه جانبه ازجمله سدسازی، خشک کردن منابع آب، زیرآب کردن اماکن تاریخی و سیاست ضد فرهنگی، با کوچ اجباری و خالی کردن روستاها، به موجودیت و هٶیت کوردها یورش می برند. این یک اشغالگری و ستم سیستماتیک است. بر اساس این نگرش که اگر روستا نباشد، شهر نیز نمیتواند بماند، بودن شهر به وجود روستا وابسته است، باید در نوروز هر فرد کورد یک نهال بکارد. باید همه جا را نهالکاری و سرسبز کنیم. باید در برابر غارت طبیعت کوردستان به یک مانع بزرگ تبدیل شویم. ببینید، دولت فاشیست ترکیه با همکاری بارزانی ها در منطقه بادینان درختها را بریده و محیط منطقه را ویران می کنند. اینها هیچ فرقی با تبهکاران داعش ندارند که در عفرین درختهای زیتون را می برند و به غارت می برند. می خواهند با غارت طبیعت کوردستان فرد کورد را خشک و بی روح کنند. باید بخشی از پیام نوروزمان حفظ محیط زیست کوردستان باشد.

دولت ترکیه در کوهستانها و رژیم ایران در مدارس گاز سمی بکار می برند

فواد بریتان ریاست مشترک کودار در بخش دیگری از سخنانش به حملات رژیم اشغالگر ایران به زنان و دختران در مدارس ایران پرداخت و گفت؛ مسموم کردن دختران و زنان در مدارس، یک تهاجم ایدئولوژیک است. این حمله به زن آزاد است، حمله به زنان و دخترانی است که امروز در ایران و روژهلات کوردستان پیشگام انقلاب زن، زندگی، آزادی اند. هیچ فرقی مابین اشغالگران وجود ندارد؛ دولت فاشیست ترکیه در کوههای کوردستان علیه گریلاهای آزادی بمب شیمیایی بکار می برد و رژیم فاشیست و اشغالگر ایران نیز همان رفتار را در برابر زنان و دختران دانش آموز و دانشجو و فعالین زنان انجام می دهد. نمی خواهند این فرهنگ مقاومت در جامعه گسترش پیداکند، لذا می خواهند هر جوری شده این انقلاب را خفه کنند. هیچ فرقی مابین اشغالگران نمیتوان دید.

نوروز پیامی است در مقابل دشمن که می گوید "دیگر بس است"!! باید خلقهای ایران در این نوروز حرف آخر خودشان و مطالبات واقعی خودشان را درمقابل رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی اعلام کنند و به این شیوه سال نو خلقمان و خلقهای ایران به سال پیروزی انقلاب زن، زندگی، آزادی مبدل شود. لذا می گوییم مبارزه تا پیروزی، نوروزتان پیروز و هر روزتان نوروز.