گرامیداشت سالروز تأسیس پ.ک.ک در کوهستان قندیل

شماری از گریلاهای جنبش آزادیبخش کوردستان در مراسمی ویژه در قندیل ۴٣مین سالگرد تأسیس پ.ک.ک را جشن گرفتند.

گریلاهای ه.پ.گ و یژا ستار در مراسمی ویژه در کوهستان قندیل ۴٣مین سالگرد تأسیس حزب کارگران کوردستان را گرامی داشتند.

مراسم با ادای سان نظامی و احترام به شهیدان انقلاب آغاز شد. در ادامه یکی از گریلاهای فرمانده گفت:"تا زمانیکه یک کورد شرافتمند بر روی زمین باقی مانده باشد مقاومت گریلا نیز باقی می‌ماند."

در ادامه سخنان خود گفت:"تاریخ کوردستان قیام‌های بسیاری را بخود دیده است اما پ.ک.ک برای ملت کورد یک رستاخیز به معنی واقعی است. روزی که پ.ک.ک در آن تأسیس شده است بزرگترین ضربه تاریخ بر رژیم ترک وارد شده است.

نیروی گریلایی در کوهستان پایان‌ناپذیر است

در تمامی کوهستان‌های کوردستان نیروهای گریلا حضور دارند. دشمنان نیک بدانند تا یک کورد شرافتمند در جهان باقی مانده باشد گریلا از کوهستان دست نمی‌کشد. امروز در زاپ، متینا و آواشین مقاومتی تاریخی در جریان است. تا زمانیکه رهبر آپو از لحاظ فیزیکی آزاد شود و آزادی بزرگ محقق گریلا گریلاهای مدرنیته دمکراتیک در میدان مبارزه هستند. گریلا با اندیشه‌های رهبر آپو، با دستورالعمل جنگ خلق انقلابی و با تاکتیک‌های گریلاگری مدرن تا دستیابی به پیروزی ایستادگی خواهد کرد. ما بر پیمان خود برای تحقق سربلندی تأکید می‌کنیم. "

مراسم با سردادن شعارهای "زنده‌باد رهبر آپو"، "بدون رهبری زندگی ممکن نیست" و "ژن، ژیان، آزادی" به پایان رسید.