گرامیداشت شهید باشور سوران بر مزار وی

شهید باشور سوران در ٢٥ ژانویە سال ٢٠١٨ در برخودان عفرین از سوی دولت ترک بە شهادت رسید. روز گذشتە طی مراسمی یاد و خاطرە وی گرامی داشتە شد.

شهید باشور سوران، محمد هادی، در ٢٥ ژانویە سال ٢٠١٨ در برخودان عفرین از سوی دولت اشغالگر ترک بە شهادت رسید، با برگذاشت مراسمی بر مزار وی در روستای سیمالیا از توابع هولیر، یاد و خاطرە وی گرامی داشتە شد. خانوادە وی، اعضای جنبش آزادی جامعە آزادی، کمیتە خانوادە شهدای حزب کارگران کوردستان در باشور کوردستان و شهروندان در این مراسم شرکت داشتند.

پدر شهید باشور، هادی عمر در این مراسم سخنرانی کردە و اظهار داشت: راە شهید باشور مسیر بسیار مقدسی است. زیرا در مدرسە رهبر آپو آموزش دیدە است. برای خانوادەاش مایە سربلندی است کە فرزندمان در مسیر خلق خود و مسیر رهبر آپو برای آزادی و استقلال کوردستان جان خود را فدا کردە است. ما نیز راە فرزندمان را برای آزادی و استقلال کوردستان ادامە میدهیم. من نیز تا اخرین قطرە خون مبارزە ملی برای آزادی کوردستان را ادامە میدهم. زیرا این وظیفەای مقدس است.

در این مراسم اعضای جنبش آزادی جامعە کوردستان و کمیتە خانوادە شهدای پ.ک.ک سخنرانی کردند و اظهار داشتند: شهید باشور، تنها شهید باشور کوردستان نیست. شهید هر چهار بخش کوردستان است. زیرا فکر و فلسفەای کە در آن مسیر گام نهادە بود، حراست و صیانت از کوردستان بود. بە همین دلیل هم بود کە جان خود را فدای دفاع از خاک کوردستان نمود.

شهید باشور سوران، محمد هادی، در سال ١٩٩٦ در روستای سیمایلا-ی هولیر متولد شد. بعد از اخذ دیپلم، در سال ٢٠١٣ بە  صفوف گریلا ملحق شد و سپس عازم روژآوا شد و در ٢٥ ژانویە ٢٠١٨ در برخودان عفرین بە شهادت رسید.