گریلا برچم: مقاومتگران زندورا اثبات کردند که اراده بالاتر از هر چیزی است

یکی از گریلاهای یژا ستار به این مسئله اشاره کرد که گریلا در زندورا به نمونه‌ی مقاومت تبدیل شده است. وی گفت: ارتش اشغالگر ترکیه در مقابل مقاومت گریلا شکست خورده و مقاومتگران زندورا اثبات کردند که اراده بالاتر از هر چیزی است.

برچم قامشلو گریلای یگا های زنان آزاد ستار-یژا ستار در مورد مقاومت زندورا و تاثیر این مقاومت بر نیروهای گریلا با روژنیوز صحبت کرد.

برچم قامشلو به این موضوع اشاره کرد که زندورا برای اشغالگران ترک به گورستان تبدیل شده و می‌گوید: مقاومت رفقای ما در آنجا مقاومتی عادی نیست، مقاومتی نمونه و تاریخی است. ارتش اشغالگر ترکیه در مقابل مقاومت گریلا شکست خورده است. ما معتقدیم که گریلاهای آزادی کوردستان اشغالگران را در جنگ تونل‌ها شکست خواهند داد.

گریلا برچم با اشاره به اینکه مقاومتگران زندورا برای آنها نمونه هستند، گفت: به مقاومتگران زندورا سلام و درود می‌فرستیم و مقاومت آنها را تبریک می‌گوییم. زندورا برای ما به تاریخی مالامال از مقاومت تبدیل شده است. با این مقاومت خطی برای ما مشخص کردند. ما عهد خود را دوباره می‌کنیم که هرگز از این خط منحرف نشده و دنباله‌رو راه این رفقا باشیم. احساس بسیار قدرتمندی به ما بخشیدند و رفقای ما در آن جا پیشاهنگان ما هستند. آنها کاری کردند که ما نیروی خود را شناخته و دنباله‌رو آنها باشیم. مقاومت آنها نیرو و هیجان بسیاری به ما می‌بخشد.

وی همچنین می‌گوید: مقاومت زندورا اثبات نمود که اراده‌ی انسان بالاتر از هر چیزی است، چون آنچه انسان به آن بیشتر نیاز دارد اراده است نه تکنولوژی. دشمن به تکنولوژی مدرن خود پشت بسته است اما برعکس ما از اراده‌مان نیرو می‌گیریم. همانطور که مقاومت مام رشو برای هر گریلایی به نیرویی بزرگ تبدیل شد.

برچم قامیشلو در پایان سخنان خود گفت: اجازه نمی‌دهیم خون آنها بر روی زمین بماند. به مقاومتگران متینا سلام و درود می‌فرستم. به عنوان یکی از رفقای آنها خود را به سطح آنها رسانده و دنباله‌رو آنها خواهم بود.