حزب سوسیالیست سوئیس درباره حملات اشغالگران یادداشتی به پارلمان فرستاد

کریستیان داندرس، نماینده پارلمان حزب سوسیالیست سوییس با هدف تحقیق در رابطه با جنایات دولت ترکیه در روژآوا و باشور کوردستان یادداشتی به پارلمان فدرال فرستاد.

کریستیان داندرس، نماینده حزب سوسیالیست سوییس در پارلمان این کشور با هدف تحقیق در رابطه با جنایات دولت ترکیه در روژآوا و باشور کوردستان یادداشتی به پارلمان فدرال سوئیس تقدیم کرد. داندرس در یادداشت خود حملات ۱۸ آگوست دولت ترکیه به مدرسه‌ی دخترانه در روستای شموکای منطقه تل تمر در کانتون حسکه را یادآور شد.

در این یادداشت آمده است که دولت ترکیه با انجام حملات هوایی تعدادی کودک با نام‌های رانیه عطا، زوزان زیدان، دیلان عزالدین و دیانه علو راکه در حیاط مدرسه در حال بازی بودند، کشته‌ است.

پارلمانتار حزب سوسیالیست این پرسش را که "آیا شما کشتار کودکان را جنایت جنگی می‌دانید؟" مطرح کرده و در ادامه سوالات زیر را از پارلمان پرسیده‌ا ست:

آیا سوئیس ابزار و وسایل جنگی به ترکیه صادر می‌کند؟ اگر این‌گونه است به‌ویژه در چارچوب جنگ علیه کوردها در سوریه و عراق، برای آنکه این ابزار و وسایل برای نقض قوانین بین‌المللی به‌کارگرفته نشوند، سویس چه راهکاری را در پیش گرفته ‌است؟

برای آنکه ترکیه حقوق بین‌المللی بشر که در توافقات حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل تصویب‌شده است را نقض نکند، سوئیس چکار می‌کند؟

آیا سوئیس این قول را می‌دهد که مسئولین نظامی و سیاسی ترک که مشکوک به انجام جنایت علیه بشریت هستند، در زمان دیدار از سوئیس محاکمه شوند؟