نشست مشترک دو جریان یارسانی: یاری کورد و پلاتفرم یارسان

روز یکشنبه ٧ نوامبر (١۶ آبان) دو جریان یارسانی «یاری کورد» و «پلتفرم یارسان» جلسه‌ایی مشترک برگزار کردند و درباره وضعیت جامعه یارسان، همکاری و هماهنگی جریاناتِ جامعه و کار مشترک، بحث و گفتگو انجام دادند.

در جلسه بیشتر از هر موردی بر روی کار مشترک و هماهنگ، تاثیر آن بر جامعه و افزایش فعالیت در جامعه‌ی یارسان تاکید شد و اضافه کردند: اگر ما هماهنگ باشیم و فعالیت مشترک داشته باشیم، می‌توانیم کارهای بزرگتری انجام دهیم. مطمئنا با کار مشترک اقداماتی انجام می‌دهیم که برای خودمان ھم قابل پیش‌بینی نیست. می‌توان گفت به دلیل شانس، موقعیت استراتژیک منطقه، مقاومت جامعه و یا علت‌های دیگر بوده که تا کنون جامعه‌ی ما سر زنده و مقاوم ماندە است.

در ادامه به هجوم همیشگی بر علیه اقلیتها و نمونه ملموس آن شنگال اشاره شد و اعلام کردند: به همین دلیل جامعه یارسان نیز همانند اقلیتی، روبروی هجمه‌ی همه جانبه قرار دارد و آسیب‌پذیرترین لایه جامعه است که در رخدادهای چند وقت پیش این را به خوبی لمس کردیم. در واقع هماهنگی و اتحاد از نان شب واجب‌تر است.

در جلسە، همچنین به اقدامات عملی و نقش بخش‌های مختلف جامعه اشارە شد و اعلام کردند: این شروع قَدمی عملی برای هماهنگی در آینده است که مطمئنا اهمیت ویژه‌ی مختص به خود را دارد، و می‌تواند به زیربنایی محکم تبدیل شود. در جامعه‌ی خودمان نقش زن و جوانان به حاشیه کشیده شدہ و برایش اهمیتی قائل نیستند، اما ما باید روی این دو بخش تاکید کنیم. همچنین بر روی آموزش تاکید کنیم تا که جامعه را طبق چهارچوب باور و فرهنگ خود و با رنگ خود به جوامع دیگر معرفی کنیم، در واقع ما به مثابه جریاناتی که در خارج از میهن هستیم فرصت و فضای بیشتری در اختیار داریم و می‌توانیم این کار را هم انجام بدهیم.

با اشاره به اهمیت اتحاد و کار مشترک، چگونگی انجام دادن کار مشترک در نقاط مختلف مورد بحث قرار گرفت و اضافه کردند که ما نقطه‌ی مشترک داریم و آن هم یارسانی بودنمان است، ما دارای وجدان و وظیفه‌ایی هستیم، پس مهم و لازم است در چهارچوب یاری و یارسان، جریان و سازمان مختص به خود را داشتە باشیم. همچنین ما به مثابه فعالین و جریانات یارسانی باید دوراندیش باشیم و با اشخاص دیگر که در غالب و فرم دیگری جای می‌گیرند خود را مقایسه نکنیم. هر بخشی از جامعه، وظیفه‌ای دارد.

درباره نقش رسانه و جریانات کوردی اعلام کردند: اگر بخواهیم واقع‌بینانه به مسائل نگاه کنیم، حتی الان بخشی از جریانات کوردی باور به جامعه ما ندارند و خواهان ذوب ما در خودشان هستند و می‌گویند؛"شما چرا جریان سیاسی تاسیس می‌کنید و کار سیاسی انجام می‌دهید"، این اقدام نقدپذیر است و هر جامعه‌ایی احتیاج به جریان سیاسی و پیشگام دارد. اما جریانات دیگری هستند که از ما حمایت می‌کنند، کنگره ملی کوردستان “ک.‌ن‌.ک” همانند چتری، تلاش زیادی برای معرفی و تریبون دادن به جریانات یارسانی و مخاطب گرفتنشان انجام دادە است. همچنین نقش تلویزیون "آرین" که از تمامی جهات برای جامعه یارسان تلاش کرده و تاثیر مثبت خودش را هم داشتە، جای قدردانی دارد.

در ادامه جلسه، درباره کار مشترک دو جریان، آیا کوتاه مدت یا دراز مدت است، اعلام کردند: ما که خواهان اتحاد و کار مشترک هستیم، کار کوتاه مدت-تاکتیکی خود فریبی‌ای بیش نیست و تاثیر آنچنانی ندارد، اما اگر در چهارچوب کار دراز مدت-استراتژیک جای بگیرد، مطمئنا می‌تواند تاثیر خوبی داشته باشد و امیدوار کنندە است. همچنین باید تاکید ما روی عمل و کار خودمان (یارسانیان) باشد و خود را به مسائل کم ارزش و جنگ ویژه مشغول نکنیم که آماج آن کم رنگ کردن کارهای ما است.

در آخر جلسە تاکید بر ادامه جلسات مشابه شد تا که به شناخت بیشتر از یکدیگر و قالبی مشخص برای برداشتن گام‌های بزرگتر برسند و اعلام کردند: می‌توان با نزدیک شدن بە جشن خاونکار کار مشترکی انجام گیرد تا که زمینه ساز گام‌های دیگر باشد. همگان می‌دانند که خاونکار حاوی پیام مختص به خود است و اهمیت ویژه‌ایی دارد، به همین مناسبت جشن خاونکار که نماد مقاومت، صلح و غلبه روشنایی بر تاریکی است را به تمامی آحاد جامعه یارسان و ملت کورد پیروز می‌گوییم.