جمیل باییک: زاپ برای آنان بە گورستان تبدیل می‌شود

جمیل باییک ریاست شورای رهبری ک.ج.ک اعلام کرد: زاپ برای آنها بە گورستان تبدیل می‌شود، حاکمیت آ.ک.پ/م.ه.پ با شکست مواجە شدە و لازم است همە در مسیر مبارزە، تمام جوانب را ملاحظە کردە و بر اساس آن بە هر اقدام ممکنی دست بزنند.

جمیل باییک، ریاست شورای رهبری ک.ج.ک همچنین اعلام نمود کە هیچ کس نباید با اردوغان و باغچلی همکاری کردە و در این بارە افزود: هر کس این سیاست را در پیش بگیرد شکست میخورد. در میان کوردها هم، اعم از پارت دمکرات کوردستان، ج.ه.پ یا ایی پارتی، هر کس با این حاکمیت همراە و همگام باشد، با سیاستهای آنان همکاری داشتە باشد، با شکست و البتە شکستی بزرگ مواجە می‌شوند. وی در ادامە افزودە است کە دولت ترک برای گرفتن انتقام شکست خود در آواشین و زاپ از امرالی، مجازات انضباطی را بر امرالی تحمیل کردە است و لازم است کە همە در برابر این وضعیت مبارزە را گسترش ببخشند. باییک در ادامە افزودە است کە شهدای گرانقدر زاپ برای ما ارزش والایی داشتە و لازم است کە همە از یاد و راە و مسیر این شهدا صیانت کنند. نباید وظیفه را بە گردن پ.ک.ک، گریلا و خلق کورد بیاندازند، در واقع نیروهای گریلا و خلق کورد مسئولیتهای خود را انجام می‌دهند، اما باید بدانیم کە سرنوشت آنها بە پ.ک.ک و خلق کورد گرە خوردە است. اگر پ.ک.ک و خلق کورد ضربە بخورند، همە با هم آسیب می‌بینند، و هیچ کس نمی‌تواند سر پا بایستد. در آن صورت است کە فاشیسم آ.ک.پ و م.ه.پ در ترکیە بە طور کامل مستقر می‌شود.

جمیل باییک ریاست شورای رهبری ک.ج.ک با شرکت در برنامە ویژە سترک تی‌وی، بە پرسش‌های خبرنگار این کانال تلویزیونی در خصوص اعمال مجازات انضباطی دولت ترک بر رهبر خلق کورد، همکاری پارت دمکرات کوردستان با دولت ترک گفتگو کرد. بخش نخست این گفتگو بە شرح زیر است:

سترک تی‌وی: حزب کارگران کوردستان ۵۰ سال است کە ماە مە را بە عنوان ماە شهدا نام نهادە است، زیرا بسیاری از انقلابیون ترک و کوردستانی در این ماە بە شهادت رسیدەاند، در ابتدای این گفتگو در مورد شهدای کوردستان گفتەای دارید؟

جمیل باییک: با ادای احترام بە هوال آیسل دوغان، حقی کارر، ابراهیم کایپاککایا، دنیز گزمیش و سینان جمگیل، یاد و خاطرە تمام شهدای آزادی و دمکراسی را گرامی می‌دارم. بر پیمان خود با این شهدا بار دیگر تاکید می‌کنم، در ماە مە تعداد زیادی از انقلابیون بە شهادت رسیدەاند، بە همین دلیل است کە ما روز ۱۸ مە را بە عنوان روز شهدا و ماە مە را بە عنوان ماە شهدا نامگذاری کردەایم. در ۱۸ ماە مە، هوال حقی کارر و ابراهیم کایپاککایا بە شهادت رسیدە‌اند، هر دو از جملە انقلابیون بزرگ هستند، هم برای خلق کورد و هم برای ما و هم برای خلقهای ترکیە رنج‌های فراوانی را تحمل کردە‌اند. علت اینکە این ماە را بە عنوان ماە شهدا انتخاب کردەایم، شمار بالای شهدا در این ماە و شهادت انقلابیون بزرگ بودە است. پیشاهنگان مبارزە دمکراسی و آزادی در این ماە بە شهادت رسیدەاند.

در ماە مە، در ترکیە بسیاری بە شهادت رسیدە‌اند، در اول ماە مە، در میدان تقسیم قتل‌عامی روی دادە است. در ۶ مە، دنیز گزمیش، یوسف آسلان و حسین اینان بە دار کشیدە شدەاند، در ۹ مە اولاش بایراکتار بە شهادت رسیدە است. در ۱۸ مە شاهد قتلعامی در سوما هستیم. کارگران معدنکار در زیر زمین بە شهادت رسیدند، در ۱۸ مە ابراهیم کایپاککایا در زندان آمد زیر شکنجە بە شهادت رسید، در ۳۱ مە، سینان جمگیل، آلپ‌اسلان اوزدوگرو در نورحق بە شهادت رسیدند. یاد این شهدا را گرامی می‌دارم.

در اول ماە مە در باکور کوردستان، عبدالقادر جوبوکچو، رمضان کاپلان، محمد امین آسلان، صبری بویوککایا بە شهادت رسیدند. در دوم مە، هوال محمد کاراسونگور، ابراهیم بیلگین، آزاد سیسر، چکو آمد بە شهادت رسیدە‌اند، در ۴ مە، قتل‌عام درسیم روی داد. قتل‌عامی بزرگ. در ۱۱ مە هوزان مزگین در خرزان بە شاهدت رسید، در ۱۶ مە، قتل‌عام وسیعی در هولیر توسط پارت دمکرات کوردستان صورت گرفت. و در جریان آن هوال صالح، اوزان، نالین و اوزان چیا بە شهادت رسیدند. ۸۳ هوال همراە با این ۴ هوال بە شهادت رسیدند، در ۱۷ مە، فرهاد کورتای، همان چهار هوال انقلابی در زندان آمد، بە شهادت می‌رسند، در ۱۸ مە، هوال حقی کارر بە شهادت می‌رسد، در ۱۹ مە خلیل چاوگون بە شهادت می‌رسد، در ۲۵ مە هوال ایرش و هوال آندوک بە اقدام فدایی دست می‌زنند. در ۲۷ مە، قاسم انگین و دو هوال همراە وی بە شهادت می‌رسند، در ۲۸ مە هوال زریان دنیز بە شهادت میرسد. غیر از این هوالان، بسیاری از هوالان دیگر هم در باکور بە شهادت رسیدەاند، یاد و خاطرە تمام این هوالان را گرامی می‌دارم.

در روژهلات هم چهار هوال اعدام شدند، شیرین علم‌هولی، فرزاد کمانگر، علی حیدریان و فرهاد وکیلی. در ۱۴ مە هوال سلیمان معینی بە شهادت رسیدە است. بە این هوالان ادای احترام می‌کنم، در باشور کوردستان، لیلا قاسم در ماە مە بە شهات رسیدە است. در روژاوای کوردستان، در قرەچوخ عدەای از هوالان در این ماە بە شهادت رسیدەاند، در باشور کوردستان و شنگال در همین ماە هوالان بە شهادت رسیدەاند، یاد و خاطرە تمام این شهدا را گرامی می‌دارم.

 در این ماە هم در نبرد زاپ و هم در جنگ بوتان چهار نفر از هوالان ما بەشهادت رسیدە‌اند، هر کدام از این هوالان از بخشی از کوردستان آمدە‌اند، هوال مزگین روناهی کە در زاپ افسانەهای بسیاری رقم زدە است در این مدت بە شهادت رسید. او از روژهلات کوردستان آمدە است. در نبرد زاپ رومَت آمد بە شهادت رسید، هوال چاوری در بوتان بە شهادت رسید کە از باشور کوردستان است، و این موارد نشان دهندە حقیقت رهبر آپو هستند، حقیقت مبارزەای کە در کوردستان با رهبری رهبر آپو بە پیش می‌رود را نشان می‌دهند، رهبر آپو نە فقط برای خلق کورد، بلکە خلق‌های خاورمیانە را رهبری می‌کند. حزب کارگران کوردستان، بە تنهایی حزب یک بخش از کوردستان نیست، بلکە حزب تمام کوردستان است. حزبی متعلق بە تمام بخش‌های کوردستان است. این جنبش، یک جنبش انسانی است و در پی برقراری عدالت است، جنبش آزادی و دمکراسی است. از شهدایی کە نام بردم، می‌توان حقیقت این جنبش را دریافت. درست است، ما گفتیم کە پ.ک.ک حزب شهدا است. رهبر آپو گفتە است کە من سخنگوی شهدا هستم، ما هم هوال شهدا هستیم. ما هم سخنگوی شهدا هستیم. سخنگوی شهدا بر اساس خط این شهدا حرکت خواهد کرد و برای تحقق اهداف آنان مبارزە می‌کند. آرمان و خط‌مشی شهدا را مبنای حرکت خود قرار می‌دهد و آزادی را در نهایت تحقق می‌بخشد. و در این مسیر حتی اگر جهان هم در مقابل آن بایستد، نمی‌تواند ارادە آنان را درهم شکستە و آنها را بە تسلیم شدگی وادارد. زمانیکە اعلام می‌کنیم ما در نهایت آنها را بە تسلیم وا می‌داریم، ارادە آنان را درهم می‌شکنیم، همین مسئلە مبنای خروش و مبارزە ما را شکل می‌دهد، رهبر آپو و زندان آمد، کوه‌های کوردستان نمونە بارز ‌آن هستند. می‌توان نمونەهای ان را در همە جا مشاهدە کرد، و علت اینکە ارادە این جنبش اینچنین قدرتمند است، شهدای این جنبش هستند. زیرا این جنبش خط شهدا را مبنا قرار می‌دهد. اهداف آنان را مبنای خود قرار می‌دهد. این شهدا برای آزادی و دمکراسی بە شهادت رسیدەاند، برای خلق کورد و خلق‌های خاورمیانە، برای بشریت بە شهادت رسیدەاند، مبارزە کردەاند، خود را فدا کردەاند و در مقابل هم چیزی را درخواست نکردەاند. تمام زندگی خود را در راستای تحقق آزادی و دمکراسی، برای بشریت فدا کردەاند. نمی‌توان نمونەهای دیگر را در میان احزاب دیگر مشاهدە کرد. رهبر آپو بر اساس همین خط‌مشی حرکت کردە است. بر اساس خط‌مشی شهدا حرکت کردە است. برای خلق کورد ارزش‌ها و هنجارها را خلق کردە است. برای خلق کورد بودە است کە تاریخ را رقم زدە است. اگر امروز خلق کورد از خواب مرگ برخاستە است و در تمام جهان بە نمونە تبدیل شدە است، بە امید همە تبدیل شدە است، امید‌بخش خلق‌های جهان است، در سایە مبارزات این شهدا بودە است. در این راە ما چگونە می‌توانیم بە پیروزی برسیم؟ ما خط مشی، آرمان‌های این شهدا را پیگیری می‌کنیم، پرورش می‌دهیم و از نو زندە می‌کنیم. بعد دمکراسی و آزادیخواهی را گسترش می‌دهیم، در مقابل رهبر آپو، حزب کارگران کوردستان، گریلاهای یژاستار و واحدهای مدافع خلق شاهد حملات گستردەای هستیم، اما با این وجود همچنان نمی‌توانند بە نتیجەای دست پیدا کنند. این مسئلە بە لطف شهدا و مبنا قرار دادن آرمان شهدا ممکن شدە است. بە همین دلیل است کە نمی‌توانند بە نتیجەای دست پیدا کنند، شهدا هستند کە بە این جنبش معنا می‌دهند، خط شهدا و رهبر آپو را ادامە می‌دهند، و این خط، خط مشی رزمندگان آپویی است. از جان گذشتە و و در راستای آزادی، دمکراسی و خلق و بشریت جانفدایی می‌کنند. اینان زندگی شخصی ندارند. خواب را بر دیدە حرام کردەاند، زندگی خود را بە خلق‌ها، خلق کورد، آزادی و دمکراسی و عدالت تقدیم کردەاند، زندگیشان غیر از این چیز دیگری نیست. بە همین دلیل است کە این شهدا تنها شهدای کوردستان نیستند، شهدای تمام خلق‌ها و بشریت هستند.

سترک تی‌وی: رهبر خلق کورد عبداللە اوجالان برای کوردستان، خاورمیانە و بشریت دست بە مبارزە می‌زند، تحت شکنجە و انزوا قرار گرفتە است. حتی در این بارە می‌توان گفت کە حقوق بین‌المللی را هم نقض کردەاند. و از طرف دیگر هر بار بیانیە‌ای را صادر می‌کنند کە مجازات انضباطی جدیدی را بر او تحمیل کردەاند. می‌خواهند کە صدای امرالی را خفە کنند و هم اکنون هیچکس اطلاعی ندارد کە در امرالی چە می‌گذرد. شما وضعیت را چگونە ارزیابی می‌کنید؟

جمیل باییک: آنچە کە بر رهبر آپو تحمیل می‌شود، بر اساس انتقامگیری است. زیرا رهبر آپو برای خلق کورد، خلق‌های خاورمیانە و بشریت دست بە مبارزە زدە است و همچنان مبارزە می‌کند. بە همین دلیل است کە می‌خواهند تلافی کنند. سیاستهای تحمیل شدە بر رهبر آپو و خلق کورد همچنان ادامە دارند، پیش از این بر ارمنیان، آسوریان، سریانی‌ها، علویان و ایزدیان هم تحملیل شدە است. این سیاستها، بخشی از سیاستهای قتلعام هستند. تلاش می‌کنند تا این هویتها را از میان بردارند. پیش از این هم اعلام می‌کردند کە کشتی خراب شدە است، وضعیت هوا مساعد نیست. بە همین دلیل دیدارها انجام نشدەاند. امروز هم مگر با بهانەهای دیگر همین چیز را نمی‌گویند؟ مگر نمی‌گویند کە مجازات انضباطی زندان بر او تحمیل شدە است؟ می‌خواهند نشان دهند کە این اقدامات بر اساس مبانی حقوقی صورت می‌گیرند. بدون گمان همە این مسئلە را درک می‌کنند. اما این مسئلە را بە سیاستی پایا تبدیل کردەاند. یعنی نمی‌گویند کە ما سیاستهای مجازات انضباطی را بە طور مداوم بە پیش می‌بریم. هنوز یکی از این مجازات‌ها خاتمە پیدا نکردە است کە دیگری را اعمال می‌کنند و آن را برای ۶ ماە دیگر تمدید می‌کنند. از این طریق می‌خواهند کە انزوا را بە مسئلەای همیشگی تبدیل کنند. تلاش می‌کنند تا ارتباط رهبر آپو را با جامعە، خلق و جنبش قطع کنند. می‌خواهند کاری کنند کە رهبر آپو از یاد برود. گفتند کاری می‌کنیم کە رهبر آپو بعد از یکسال فراموش شود. حزب کارگران کوردستان از یاد برود. این سیاستها را پیگیری می‌کنند. تلاش می‌کنند تا این اقدامات و خواستەهایشان را بر ما هم تحمیل کنند. تلاش می‌کنند تا این خواستەها را بر همە تحمیل کنند. اما چنین چیزی امکان ندارد. نە جنبشمان، نە خلق کورد و نە هیچ کس کە بر اساس معیارهای انسانی عمل می‌کند، نمی‌تواند این مسئلە را بپذیرد. زیرا سیاستهای دولت ترک کە بر رهبر آپو تحمیل می‌شوند، در واقع علیە خلق کورد، انسان و جامعە انسانی است. این سیاستهای دشمنانە علیە خلق کورد است. نە جامعە کوردی و نە جامعە بشری این مسئلە را نمی‌پذیرند. هم اکنون در عرصە بین‌المللی کارزاری برای حمایت از رهبر آپو درجریان است. تلاش می‌کنند تا از وی حمایت کنند. بە همین دلیل است کە مجازات تحمیل شدە بر وی را هم تشدید کردەاند. از طرف دیگر بر اساس مبانی حقوقی در اروپا اگر شخصی ۲۴ سال در زندان باشد، بر اساس قانون حق امید، شرایط وی را تسهیل کردە و او را آزاد می‌کنند. رهبر آپو مدت ۲۴ سال است کە در زندان است، ترکیە چون عضو اتحادیە اروپا است، می‌داند کە وضعیت وی می‌تواند در دستور کار قرار بگیرد و بە همین جهت، برای آنکە در دستور کار قرار نگیرد، مانع از انجام دیدارها با او می‌شوند. یا می‌گویند زندانی شدە است و دست از آرمان‌های خود برنداشتە است، بە همین دلیل است کە با مجازات انضباطی در زندان روبرو شدە است. یعنی می‌خواهند این مسئلە را بە اروپائیان هم بقبولانند. بە همین دلیل است کە این مجازات را بروی تحمیل می‌کنند. یکی دیگر از دلایل هم جنگ زاپ و آواشین است. تمام فرصت‌ها و امکانات خود را در اختیار این جنگ قرار دادەاند. تلاش می‌کنند بە نتیجە دست پیدا کنند و نمی‌توانند. ضربە می‌خورند، آسیب می‌بینند. بە همین دلیل می‌خواهند بە هر نحوی کە ممکن است انتقام خود را از رهبر آپو بگیرند. علت این سیاستها در مرحلە کنونی این است. بە همین دلیل باید در مقابل این سیاست، باید در ابعاد سیاسی، حقوقی و بین‌المللی و حوزە اجتماعی، مبارزەای قدرتمندانە صورت گیرد، از همە این را می‌خواهیم.

درود بە سندیکاهای انگلستان و ایتالیا

۱۶ سندیکا در انگلستان فراخوان دادند، بە ترکیە نامە فرستادند، در حوزە بین‌المللی بیانیە منتشر کردند و از رهبر آپو خلق کورد حمایت کردند. تلاش کردند تا دولت ترک دست از تلاش‌های خود علیە رهبر آپو، خلق کورد، گریلا بردارد، خواستند تا دولت ترک دست از اشغالگری نابودگرانە، ممنوعیت زبان و فرهنگ کوردی بردارد. این سندیکاها خواستند تا دولت ترک با کورد گفتگو کردە و از طریق گفتگو مسئلە کورد را حل کند. سندیکاهای ایتالیا راهپیمایی برگزار کردند. آنها از دولت ترک درخواست کردند کە سیاستهای خود را در مقابلە با رهبر آپو و خلو کورد و گریلا تغییر دهد. بە همین مناسبت از این سندیکاها تشکر می‌کنم. بە آنان درود می‌فرستم. کاری را کە انها انجام می‌دهند کار بسیار ارزشمندی است. جنبش ما و خلقمان نباید هیچگاە این مسئلە را فراموش کند. لازم است تلاش‌ها قدرتمندتر شود، فعالیتها بیشتر شوند. باید بتوانند سندیکاهای کشورهای دیگر را هم فعال کنند. جامعە حاضر در اروپا را فعال کنند. اگر این تلاش‌های ارزشمند گسترش پیدا کند، می‌توانیم بە نتیجە برسیم.

سترک تی‌وی: در رابطە با همین مسائل، در برنامەهای گذشتە هم شما بە سیاستهای فاشیستی دولت ترک اشارە کردە بودید. بە ستم‌های فراوانی کە روی می‌دهد اشارە کردە بودید. هر روز جنازەای از انقلابیون از زندان‌ها خارج می‌شود. در این رابطە چگونە فکر می‌کنید؟

جمیل باییک: آنچە کە دولت ترک علیە خلق کورد انجام می‌دهد سیاست قتل‌عام است. سیاستهای قتلعام اساسا در زندان‌ها پیگیری می‌شوند. چرا؟ چون دولت فاشیست ترک، نابودگر و اشغالگر، این انقلابیون را زندانی کردە است. این افراد مبارزان خلق کورد هستند. این مبارزان در صفوف اول جامعە حضور داشتەاند. پیشاهنگان خلق بودەاند. رهبری جنبش را بر عهدە داشتەاند. در این راە زحمت کشیدەاند. و بە همین دلیل هم زندانی شدەاند. سیاستهای قتل‌عام را بر این افراد جاری ساختەاند. اگر در زندان‌ها بە هدفی دست پیدا کنند، گویی در کوردستان بە اهداف نابودگرانە خود رسیدەاند و اگر در زندان‌ها بە نتیجە نرسند، نمی‌توانند در خارج از زندان، بە سیاستهای خود علیە خلق کورد بە این هدف دست پیدا کنند. اگر بخواهند کە خلق کورد را از میان بردارند، باید در زندان‌ها ارادە آنها را بشکنند. و این دلیلی است کە اینچنین برا زندان‌ها فشار وارد می‌کنند. ترکیە همە را فریب می‌دهد. اعلام می‌کند کە ما قانون اعدام را لغو کردەایم. دروغ است. در زندان‌ها اعدام بە شکل دیگری در جریان است. انتقام خود را از بسیاری از زندانیان انقلابی می‌گیرند کە تسلیم خواستەهای آنان نشدەاند. سیاستهای تسلیم را قبول نکردەاند. آنها را بە قتل می‌رسانند. هر روز جنازەها از زندان خارج می‌شوند. افرادی بیمار هستند، اجازە نمی‌دهند کە این افراد مداوا شوند. می‌خواهند کە همە در زندان بمیرند. فراخوان‌های بسیاری در این بارە منتشر شدە است. خواهان آزادی این زندانیان شدەاند، اما آنها را آزاد نمی‌کنند. و زمانیکە این افراد مردند، می‌گویند بیایید جنازەها را بردارید ببرید، و زمانی هم کە جنازەها را تحویل می‌دهند می‌گویند نمی‌دانیم کە چرا مردەاند، شاید بە دلیل کرونا بودە باشد. اما در واقع آنها را بە قتل رساندە‌اند. هیچیک از این دلایل قانع کنندە نیستند. زیرا همە چیز کاملا مشهود است. این افراد بە دلیل شکنجە کشتە شدەاند. و اینگونە افراد زندانی، از زندان آزاد می‌شوند! سیاستی کە بر رهبر آپو تحمیل شدە است، در تمام زندان‌ها پیگیری می‌شود.

می‌بینیم کە یک شخص ۳۰ سال در زندان ماندە است. باید این شخص آزاد شود، اما در عمل آزاد نمی‌شود. از وی می‌پرسند دربارە رهبر آپو چە فکر می‌کنی؟ در رابطە با پ.ک.ک چگونە فکر می‌کنی؟ همین مسئلە را بە بهانەای تبدیل کردە و او را آزاد نمی‌کنند. مجازات دیگری را بر او تحمیل می‌کنند. این احکام سیاسی هستند. زیرا دولت ترک سیاستهای نابودگرانە خود را بر خلق کورد تحمیل می‌کند و می‌خواهد آن را بە نتیجە برساند. سیاستهایی کە در زندان پیگیری می‌شوند، حقوقی نیستند. هم اکنون در آمد، وان، ازمیر برخی از خانوادەها برای دستیابی بە عدالت بە تحصن دست زدەاند. بە این خانوادەها درود می‌فرستم. اما این اقدامات نباید بە این خانوادەها محدود شود. زندانیان زیر شکنجە قرار دارند، این افراد برای منافع شخصی خود زندانی نشدەاند، برای خلق کورد، برای بشریت و ارزش‌های انسانی مبارزە کردە و ارزش آفرینی کردەاند. ارزش‌هایی را خلق کردەاند. بە همین دلیل بە زندان افتادەاند. بە همین دلیل شکنجە شدەاند. در آستانە مرگ قرار دارند، نباید انها را تنها گذاشت. لازم است همە از زندانیان صیانت کنند. نباید تنها خانوادەهایشان از این زندانیان صیانت کنند. لازم است خانوادە تمام هوالان از این زندانیان حمایت کنند. لازم است جامعە از آنان حمایت کند. همانگونە کە مسلمانان از اصول اساسی برخوردارند، بر آنها واجب شدە است، صیانت و حمایت از زندانیان هم برای خلق کورد، برای دمکرات‌ها و سوسیالیستها واجب است. اگر این وظیفە را بە جا نیاورند، نمی‌توانند بگویند کە ما میهن‌دوست هستیم. ما دمکرات هستیم. سوسیالیست هستیم، در مقابلە با فاشیسم مبارزە می‌کنیم. نمی‌توانیم چنین ادعایی را داشتە باشیم. بە همین دلیل است کە همە باید از زندانیان خود حمایت کنند.

همانگونە کە گریلا در شرایط دشواری بە سر می‌برد، هر لحظە زیر بمباران بودە و با حملات شیمیایی مواجە است، زندانیان هم در شرایط دشواری بە سر می‌برند، زیر شکنجە هستند، با اهانت مواجە هستند و در زندان‌ها وظایف تاریخی خود را انجام می‌دهند. بە تمام این هوالان درود می‌فرستم. مراتب احترامم را بە آنان تقدیم می‌کنم. اینان قهرمانان خلق کورد هستند. برای خلق کورد است کە مبارزە می‌کنند. و چون برای خلق کورد، برای ارزش‌های بشری است کە مبارزە می‌کنند، با این سیاستها، با اعدام و نابود روبرو می‌شوند. بە همین دلیل باید مبارزە را ادامە داد. لازم است هیچگاە در مقابل این سیاستها سر تسلیم فرود نیاورند. باید در مقابل سیاستهایی کە در زندان با نام پشیمانی بر زندانیان تحمیل می‌شود، ایستاد. تاکنون زندانیان در مقابل این سیاستها بسیار قدرتمندانە مبارزە و مقاومت کردەاند. باید همچنان قدرتمندانە در مقابل این سیاستها ایستاد. در زندان خط‌مشی ادامە پیدا کردە است. این خط مشی، خط مقاومت ۱۴ ژولای است. خط مظلوم دوغان است. خط مشی کمال، خیری، عاکف، علی چیچک و فرهاد کورتا-ی‌هاست. خط مشی شهدا است. خط رهبر آپو است. برخودان برای دستیابی بە اهداف بر اساس این خط مشی بە پیش می‌رود. هوالان زندان‌ها و هوالان میهن‌دوست در زندان بر اساس این خط است کە حرکت می‌کنند. در این مبارزە برایشان موفقیت آرزو می‌کنم.