ک.ج.د، تژا، د.ب.پ و ه.د.پ: حصر امرالی فورا باید پایان داده شود

ک.ج.د، تژا، د.ب.پ و ه.د.پ در نشستی مشترک حصر و انزوای شدید بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان را رفتاری ضدبشری خوانده و خواستار پایان فوری حصر امرالی شدند.

کنگره جامعه دمکراتیک (ک.ج.د)، جنبش زنان آزاد (ت.ژ.آ)، حزب مناطق دمکراتیک (د.ب.پ) و حزب دمکراتیک خلق‌ها (ه.د.پ) نشستی مطبوعاتی را دفتر مرکزی د.ب.پ در رابطه با تشدید حصر و انزوا بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان برگزار کردند.

در این نشست صالحه آیدنیز ریاست مشترک د.ب.پ در سخنانی گفت که سزای انضباطی ممنوعیت ۶ ماهه ملاقات با وکلا و منع ملاقات ٣ ماهه با خانواده بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان تحمیل شده است.

صالحه آیدنیز گفت:"در ترکیه دیگر چیزی به نام دولت باقی نمانده است. حصر و انزوا بحران دمکراسی را دامن زده است. پافشاری بر حصر مانعی بسیار بزرگ بر سر راه دمکراسیست. طیف‌های جامعه، نیروهای اپوزیسیون و تمامی افرادی که دمکراسی را مبنای فعالیت خود می‌دانند باید علیه حصر مبارزه کنند. جامعه بین‌المللی و کمیته منع شکنجه شورای اروپا هم باید به وظایف خود در قبال حصر امرالی عمل کنند. باید این مسئولیت‌ها را به جای آورند."

صالحه آیدنیز خاطرنشان کرد که طبق موازین بین‌المللی، حصر عملی ضد انسانیست و افزود:"سکوت در مقابل این اقدام نیز همدستی با جرم است. ما می‌دانیم که ممنوعیت ملاقات ۶ ماهه و ٣ ماهه هیچگونه پایه‌ی حقوقی ندارند. حصر آقای اوجالان به معنی تجدید دشمنی و خصومت با ملت کورد است. باید فورا به سیاست حصر پایان داده شود."

رئیس مشترک د.ب.پ صالحه آیدنیز در پایان سخنان خود یادآور شد که عدم کسب اطلاع از وضعیت سلامتی و امنیت رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان به نگرانی‌ها در میان خلق کورد دامن زده است و افزود:"آقای اوجالان رهبری است که میلیون‌ها نفر وی را برگزیده و نماینده اراده خود می‌دانند. برای دمکراسی در ترکیه باید این حصر فورا پایان یابد."