کنگرە ستار: این حملە علیە انقلاب خلقها بودە است

کنگرە ستار با انتشار بیانیەای ترور ناگیهان آکارسل، ادیتور مجلە ژنولوژی را محکوم کردە و اعلام می نماید کە این حملە، حملەای علیە انقلاب تمام خلقها بودە است.

کنگرە ستار با انتشار بیانیەای ترور ناگیهان آکارسل، ادیتور مجلە ژنولوژی و عضو مرکز پژوهشهای ژنولوژی را محکوم کرد.در این بیانیە آمدە است:

امروز با تاسف و خشم اطلاع پیدا کردیم کە فعال و مبارز آزادی زنان و عضو مرکز پژوهشهای ژنولوژی، ناگیهان آکارسل جنب منزل خود در سلیمانیە ترور شدە و بە شهادت رسیدە است. ناگیهان آکارسل عضو آکادمی ژنولوژی و ادیتو این مرکز تحت عنوان ژنولوژی بود، با فعالیتهای آکادامیک و علمی خود بر اساس دیدگاە زن آزاد، جامعە آزاد را بنیان میگذارد وارد این فعالیتها شدە بود. ناگیهان با ارادە، با جسارت و عشقی سترگ شعار ژن، ژیان، آزادی را عملی ساختە بود. این حملە با هدف از پیش طراحی شدە، با اگاهی و سیستماتیک بە صورتی همە جانبە در تمام کوردستان علیە انقلاب زنان و خلقها صورت گرفتە است.

در بخش دیگری از بیانیە آمدە است  کە این حملە، حملەای علیە انقلاب تمام خلقها بودە است. ترور زنان پیشاهنگ از جملە اقدامات دولت قاتل ترک است. این ترور انقلاب زن و پیشاهنگان را هدف قرار دادە است. در روژآوا سرزمین انقلاب زنان هم دولت ترک تلاش میکند تا با ترور زنان سیاسی، مبارزات زنان را خنثی کند.

با بە شهادت رساندن پیشاهنگان آزادی زنان، همرزمانی مانند هورین خلف، زهرا برکل، هبون خلیل، امینە ویسی، تولهلدان و آخرین بار، سیاستمدار و عضو شورای رهبری شمال-شرق سوریە، زینب ساروخان، دولت ترک با اصرار همچنان تلاش میکند این مبارزە را تضعیف نماید. اما تاکید و ارادە و نیروی زنان آزادیخواە را نمیتوان تضعیف کردە و در هم شکست. پاسخ ما بە پیروزی رساندن انقلاب زن در تمام جهان خواهد بود.

این ترور یکی از پنج تروری است کە در مدت یکسال در باشور کوردستان در شهر سلیمانیە بە وقوع پیوستە است. دولت ترک با سازمان اطلاعات میت و همکاری حکومت باشور کوردستان در شهر سلیمانیە فعالان و پیشاهنگان اجتماع را هدف قرار میدهند. حکموت باشور کوردستان و خصوصا پارت دمکرات کوردستان مسئول شهادت این پیشاهنگان خلق هستند.

ما این حملە وحشیانە بە ناگیهان آکارسل، شخصیت علمی و فعال حوزە زنان شدیدا محکوم می کنیم. باید عاملان و مسئولان این ترور حساب پس دادە و سکوت بین المللی در مقابل ترور فعالان دمکراسی شکستە شود. لازم است مانعی سد راە این حملات شود. این مسئلە بە هیچ وجە تصادفی نیست کە زمانیکە زنان روژهلات، ایران و سراسر جهان فریاد ژن، ژیان آزادی را سر میدهند و سیستم بین المللی کە بر اساس پدرسالاری ایجاد شدە است، با چنین شعاری محلفت کردە و زنان را بە شهادت می رسانند. حملەای کە در سلیمانیە روی دادە است، در واقع حملە ای است علیە تمام زنان و خللقها کە خواهان ازادی هستند و شعار ژن، ژیان آزادی را در میادین سر میدهند. ما از تمام زنان جهان و خلقها درخواست می کنیم کە با این شعار بە میادین سرازیر شدە و از یاد و خاطرە شهید ناگیهان آکارسل صیانت کنند و فریادهایشان را طنین انداز کنند. در چنین مرحلەای باید ما خشممان را علیە ترور ناگیهان آکارسل از طریق مقاومت هر چە بیشتر بە نمایش دربیاوریم. باید با روح ژنولوژی، همبستگی زنان و شعار ژن، ژیان آزادی سدەی بیست و یکم را بە سدە آزادی زن تبدیل کنیم.