لیلا سراچ، شاعر کورد بار دیگر دستگیر شد

لیلا سراچ، شاعر کورد که ٨ ماه پیش از زندان نوع M بایبورت آزاد شده بود یکبار دیگر دستگیر شد.

لیلا سراچ، شاعر و فعال زن کورد در ٢۵ اکتبر ٢٠٢١/ ٣ آبان ١۴٠٠ از زندان نوع M بایبورت آزاد شده بود، پس از ٨ ماه به بهانه "٩ ماه حکم حبس او باقی مانده است" دستگیر شد. سراچ در فرودگاه ازمیر دستگیر شد. دادگاه با ادعای "لغو آزادی مشروط" وی را بازداشت کرده و به زندان زنان شاکران منتقل کرد.

سراچ به اتهام "عضویت در سازمان" به ٧ سال و نیم زندان محکوم شد و ۵ سال و ٨ ماه از حبس را سپری کرد. با الغای حکم آزادی مشروط، سراچ یک سال و ٧ ماه دیگر در زندان نگهداری خواهد شد.