مرکز خیزش مردم انقلابی کوردستان: سفر رئیسی به سنندج برای عوامفریبی است

مرکز خیزش مردم انقلابی کوردستان صدور بیانیه ای سفر رئیسی به سنندج را محکوم و اعلام داشت این سفر در راستای عوامفریبی و سرپوش گذاشتن بر جنایات خود است، نباید از سوی ما مردم بخشوده شود. این رژیم برنامه ای جز سرکوب و کشتار ندارد.

مرکز خیزش مردم انقلابی کوردستان صدور بیانیه ای سفر رئیسی به سنندج را محکوم و اعلام داشت این سفر در راستای عوامفریبی و سرپوش گذاشتن بر جنایات خود است، نباید از سوی ما مردم بخشوده شود. این رژیم برنامه ای جز سرکوب و کشتار ندارد.

در بیانیه مرکز خیزش مردم انقلابی کوردستان هم آمده است، این سفر پس از کشتار در همه شهرها، توهین به مردممان و همه خانواده های شهداست. لذا از تمامی مردم انقلابی دعوت به عمل میآوریم که با اتخاذ موضع اخلاقی و انسانی به وظایف سیاسی خویش در قبال قیام مردم ایران عمل نمایند و سفر رئیس جمهور سرکوب و کشتارگری را محکوم نمایند. موضعگیری انقلابی ما ضامن آزادی مردممان در سراسر ایران است. روز ، روز آزادیخواهان و مبارزان اراده مند و غیور در خیابان است.

متن بیانامه مرکز خیزش مردم انقلابی کوردستان به شرح زیر است.

یانیه شماره ۱۰ مرکز خیزش مردم انقلابی کوردستان در محکومیت سفر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور نظام اشغالگر ایران به سنندج به افکار عمومی!

سفر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور نظام اشغالگر و فاشیست ایران به سنندج در حالی که قیام خلقهای ایران با پیشتازی کردها ادامه دارد، اهداف شومی را دنبال میکند. همه مردم کرد آزادیخواه و مبارز لازم است جهت خنثی سازی این اقدامات پلید رژیم اتخاذ موضع کنیم و برنامه های رژیم را به هزیمت بکشانیم.

مردم انقلابی و رنج کشیده ما به عینه می بینند که نظام اشغالگر ایران با زمامداری رئیسی کماکان برنامه های نسل کشی و سرکوب بیرحمانه را از بازداشت و شکنجه گرفته تا کشتار قیام کنندگان در خیابان پیاده میکند. رئیس جمهوری که به کشتاردست میزند و با سفر به سنندج درصدد عوامفریبی و سرپوش گذاشتن بر جنایات خود است، نباید از سوی ما مردم بخشوده شود. این رژیم برنامه ای جز سرکوب و کشتار ندارد.

جنبش »ژن، ژیان، آزادی« قیام مردمی علیه نسل کشی و ظلم و ستم های مضاعف رژیم را تا رسیدن به یکایک اهداف مردممان به اوج رسانده. قیام ما با قدرت هرچه تمامتر و با عزم و اراده راسختر ادامه دارد. ما به ظالمانی که جوانان ما را در خیابان ها به خون نشانده اند، اجازه حتی یک لحظه آسایش و آسودگی نمیدهیم. ما کاخ ظالمان را کوخ میسازیم و به سوگندی که به همه مردممان داده ایم وفاداریم و تا رسیدن به تمامی آزادیهایمان از پای نخواهیم نشست.

مرکز خیزش مردم انقلابی سفر رئیسی به سنندج، شهر قیام آزادیخواهان و مبارزین غیور را شدیدا محکوم مینماید و آن را در راستای زنجیره برنامه های مزورانه و عوامفریبانه رژیم میداند. این سفر پس از کشتار در همه شهرها، توهین به مردممان و همه خانواده های شهداست. لذا از تمامی مردم انقلابی دعوت به عمل میآوریم که با اتخاذ موضع اخلاقی و انسانی به وظایف سیاسی خویش در قبال قیام مردم ایران عمل نمایند و سفر رئیس جمهور سرکوب و کشتارگری را محکوم نمایند. موضعگیری انقلابی ما ضامن آزادی مردممان در سراسر ایران است. روز ، روز آزادیخواهان و مبارزان اراده مند و غیور در خیابان است. زنده باد مردم انقلابی.

مرکز خیزش مردم انقلابی کوردستان

۹ آذر ۱۴۰۱