موضعی مهم در پیروزی: منطقە برخودان چمچو

در دژی کە درارتفاعات چمچو قرار گرفتە است، هیچگونە درخت و صخرەای کە نمیتوان یافت کە موشکی یا بمبی بە آن اصابت نکردە باشد. گریلاهای این منطقە برای آنکە مانع از تاثیرگذاری بمبهای شیمیایی شوند، تحت حملات سنگین هواپیماهای دشمن بە عملیات دست زدند.

از ١٤ آپریل ٢٠٢٢ بە بعد کە ارتش اشغالگر ترک حملە خود را در منطقە زاپ آغاز کرد، ما هر روز گزارشهای جنگی نیروهای گریلا را پیگیری می کنیم، اخباری کە از سوی خبرگذاری فرات پوشش دادە می شوند، بر عملیات نیروهای گریلا و حملات دشمن بە ویژە در ماههای آخر بە منطقە چمچو تمرکز فاشتەاند. بلندیهای چمچو نیز بخشی از منطقە برخودان چمچو هستند کە هر روز با حملات تانک و کاتیوشا و سایر سلاحها سنگین و هواپیما مورد حملە قرار می گیرند، برخودان در این منطقە ادامە دارد.

چمچو منطقەای از مناطق مهم گریلایی در حوزە مناطق حفاظت شدە گریلا بە شمار می رود، دژ چمچو، بلندی مهمی است کە در میان زنجیرە کوههای استراژیک ورخلە، شهید عادل، کارگر، شهید شاهین قرار گرفتە است. بە همین دلیل زمانیکە ارتش اشغالگر ترک بە ویژە در ارتفاعات ورخلە، کارگر و شهید شاهین حملە خود را اغاز کرد، تلاش نمود تا نیروهای خود را در ارتفاعات منطقە مستقر کند. تا کنون دهها عملیات را در این منطقە انجام دادە است.  در مقابل عملیات نظامی نیروهای گریلا در دژ چمچو، بە ویژە در برخودان مناطق ورخلە و زاپ شکل گرفتە است، هم اکنون از نقش مهمی برخوردار شدە است. گریلاهای حاضر در این منطقە عملیاتهای مهمی را با هم هماهنگ کردە و هم برای حمایت از سایر گریلاها، دست بە عملیاتهای جدیدی می زنند. همزمان در مقابل حملات زمینی محتمل از سوی دشمن نیز بە سوی مواضعشان خود را آمدە کردەاند.

تا ماە سوم حملات اشغالگری، ارتش اشغالگر ترک در این منطقە حملە زمینی خود را اغاز نکرد. بە همین دلیل منطقە چمچو از روز نخست حملات، همکاریهای مهمی را با برخودان منطقە ورخلە و شهید شاهین انجام داد. بە همین دلیل مورد حملە حملات هوایی سنگین و پایگاههای مرزی دولت ترک واقع شد. بلندی دژ چمچو کە از روز نخست حملات تا کنون با هزاران کاتیوشا و سایر سلاحهای سنگین مورد حملە قرار گرفتە است، از قلە تا کوهپایە آن نمیتوان صخرە یا درختی را یافت کە مورد با بمب و موشک و کاتیوشا مورد هدف قرار نگرفتە باشد. گریلاهای حاضر در این منطقە بە منظور اینکە دشمن سلاحهای سنگین خود را علیە هوالان دیگر در مناطق دیگر بە کار نگیرد، تحت حملە حملات دشوار هواپیماها دست بە عملیات نظامی می زنند.

همانگەنە کە در تصاویر منتشر شدە نیز قابل مشاهدە است، ارتش ترک هم با تانک و هم با سایر سلاحهای سنگین و کاتیوشا این  منتقەرا زیر آتشباری سنگین خود قرار دادە است، در مقابل یک گلولە گریلا، نظامیان ترک از چند تن بمب علیە گریلا استفادە می کند و دوربینهای گریلا این صحنەها را بە تصویر کشیدەاند.

برخودان شکوهمند در تونلهای جنگی شهید آرژین و شههید امید در چمچو

در ماە ژولای ارتش اشغالگر ترک تحت حملات وسیع هواپیماهای جنگی و هواپیماهای بدون سرنشین، با تانک وارد منطقە برخودان چمچو شد. ارتش اشغالگر ترک عازم تونلهای جنگی شهید امید و شهید ارژین در منطقە برخودان چمچو شد، همانند مناطق دیگر نیز، دست بە جنایتهای صد انسانی زد، در تونلهای جنگی شهید امید، تنها یک تیم گریلا توانست مدت ٢ ماە در مقابل تانک، سلاحهای شیمایی و درخواستهای ارتش ترک مبنی بر تسلتم نیروهای گریلا مقاومت کند.نظامیان ترک فریاد می زدند کە ما میدانیم کە تعدادتان کم است، مقاومت نکند، اگر تسلیم شوید، مثل شاهزادگان در آیندە میتوانید زندگی کنید. اما گریلاهایی کە در این منطقە حض ور داشتند، تحت شرایط بسیار دشوار مقاومت را ادامە دادند و با هر عملیات خود تفی بر چهرە این تبهکاران پرتاب میکردند. دو ماە تحت شدیدیترن حملات و بدون اینکە خم بە چهرە داشتە باشند، مقاومت خود را ادامە دادند. دهها نظامی ترک با تانکهایشان در مقابل در این تونلها کشتە شدند.

اسلحە شهید چیا روبار بر زمین باقی نماند

یکی دیگر از سنگرهای برخودان در منطقە چمچو، تونلهای جنگی شهید آرژین بود. گریلاهای حاضر در این منطقە نیز در جریان برخودان ٢ ماهه در ارتفاعات و هم در داخل تونلهای جنگی عملیاتهای بسیار موثری را انجام دادند. چیا روبار- دوچم چلیک- از گریلاهای یژاستار کە در این منطقە فرماندهی عملیات را بر عهدە داشت، در نتیجە انفجار بمبهای ممنوعە و گازهای شیمیایی ارتش اشغالگر ترک بە شهادت رسید. اما در مقابل نیروهای گریلا برای گرامیداشت یاد و خاطرە این شهید عملیات گستردەای را اغاز کردند. در این عملیات کە در ماو اوت آغاز شد، نیروهای گریلا توانستند با ضربات مهلک، سلاح اشغالگران کشتە شدە را نیز بە غنیمت بگیرند.

دژ چمچو: سندروم جدید عقابهای زاگرس بعد از غار بریندار

ارتش اشغالگر ترک کە تصور می کرد میتواند دژ چمچو را اشغال کند وکنترل این منطقە را در نهایت بە طور کامل در دست بگیرد، در ارتفاعات و صخرەهای این منطقە دچار بی نظمی و پراکندگی شد. بلندی دژ چمچو با صخرەها و مواضع طبیعی خود بە سپری برای گریلاها تبدیل شدە بود. ارتش اشغالگر ترک ماههاست کە تلاش می کند در این منطقە نیروهای خود را مستقر کند، در ماە نهم عملیات بە دلیل عملیات و مداخلە موثر نیروهای گریلا هنوز هم نتوانستە است در این منطقە مستقر شود. در ماە نهم اینن عملیات چندین هلیکوپتر سکورسکی و کبرا مورد ضربە واقع شدند. فرماندهان ارتش ترک کە نتوانستند نظامیان خود را در منتقە مستقر کنند، این منتقە را بە طور کامل طی ٢٤ ساعت زیر آتشباری قرار دادند. ارتش ترک محیط زیست این منطقە را نابود کرد، اما گروە کوچکی از نیروهای گریلا در این منطقە مقاومت خود را ادامە دادەاند، و ٩ ماە است کە در مقابل حملات وسیع و همە جانبە ارتش ترک سر تعظیم فرود نیاوردەاند. گریلاهای نیروهای مدافع خلق، و یژاستار کە هر روز در کوهپایەها منطقە نظامیان ترک را هدف قرار میدهند هم اکنون بە سندروم جدید زاپ برای نظامیان و مزدوران ارتش ترک تبدیل شدەاند.