مزدوران روژ غیرقانونی هستند، پ.د.ک آنان را به کار می‌گیرد

یک عضو پارلمان اقلیم کوردستان اعللم کرد، نیروهای روژ به طور غیرقانونی در اقلیم کوردستان تشکیل شده و نیروهایی هستند که پ.د.ک برای اهداف مشخص آنها را ایجاد کرده و به کار می‌گیرد.

۱۲ آوریل سال ۲۰۱۲ با تصمیم مسعود بارزانی رئیس پ.د.ک تبهکاران روژ وابسته به زیروانی ایجاد شدند. زیروانی مستقیما از سوی پسران مسعود بارزانی تشکیل شده و از بدنام‌ترین گروه‌های نظامی و امنیتی در باشور کوردستان است. تبهکارا روژ پس از آنکه نتوانستند در روژاوا مستقر شوند به باشور کوردستان فرار کرده و در کمپ‌های بنه سلاوه، خنس و بعشیقه توسط ارتش اشغالگر ترکیه و سازمان میت آموزش ‌دیده و اسلحه و مهمات به آنها اختصاص داده شد.

در حال حاضر این نیروهای تبهکار توسط پ.د.ک به مناطق گریلا منتقل شده و به همراه نیروهای زیروانی مسئول شهید کردن و مفقود نمودن شش گریلا در خلیفان هستند. آنها هم چنین هفته گذشته دو شهروند غیرنظامی را گلوله باران کرده که یکی از آنها جان خود را از دست داده و سرنوشت دیگری نیز نامشخص است.

در رابطه با قانونی بودن و اهداف ایجاد تبهکاران روژ، لقمان وردی عضو پارلمان اقلیم کوردستان به خبرگزاری روژ نیوز گفت: هیچ اطلاعاتی در رابطه با اعمال و اقدامات نیروهای روژ در خاک اقلیم کوردستان وجود ندارد. این نیروها غیر قانونی هستند و پ.د.ک آنها را ایجاد کرده است.

این نماینده‌ی پارلمان همچنین گفت: نیروهای روژ غیر از تحمیل مخارج سنگین به اقلیم کوردستان هیچ سودی برای اقلیم کوردستان ندارند. این نیرو به طور غیرقانونی در اقلیم کوردستان ایجاد شده است. آنها باید به مناطق خود رفته و از آنجا دفاع کنند. هر همکاری که با این نیروها انجام شود، غیرقانونی است زیرا اینها نیروی متعلق به اقلیم کوردستان نیستند. اینها یک نیروی وابسته به پ.د.ک هستند و پ.د.ک آنها را برای اهداف مشخص ایجاد کرده و به کار می‌گیرد.