پ.ک.ک: زمان، زمانِ آزادیست، باید با روح مقاومت ۱۴ ژوئیه مبارزه ادامه پیدا کند

کمیته رهبری حزب کارکران کوردستان: همانگونه که مقاومت روزه مرگ در ۱۴ ژوئیه در مقابل رژیم فاشیست و نظامی ۱۲ سپتامبر به پیروزی رسید، مقاومت در مرحله کنونی نیز در مقابل فاشیسم ا.ک.پ/م.ه.پ به پیروزی می‌رسد.

کمیته رهبری حزب کارکران کوردستان (پ.ک.ک)در خصوص چهلمین سالگرد مقاومت روزه مرگ ۱۴ ژوئیه بیانیه‌ای را صادر کرده و اظهار داشت که دشمن در مرحله کنونی نیز همان دشمن ۳۹ سال قبل است. فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ ادامه همان شورای نظامی است که کودتای ۱۲ سپتامبر را انجام داد. متن بیانیه کمیته رهبری حزب کارگران به شرح ذیل است:

"وارد چهلیمن سالگرد رویداد تاریخی روزه مرگ شده‌ایم. جنبش آزادیخواهی کوردستان و خلق کورد ۳۹ سال است که بر اساس خط مشی ۲۴ ژوئیه مبارزه غرورانگیز ملی خود را ادامه داده و ما اطمینان داریم که به پیروزی می‌رسیم. از تاثیرات این مبارزه عظیم هیچگاه کاسته نمی‌شود، برعکس، همواره بر تاثیرات آن افزوده می‌شود. ۳۹ سال است که هر قدمی که در کوردستان با نام آزادی برداشته شده است، تحت تاثیر مقاومت ۱۴ ژوئیه بوده است. آشکار است که در چهلمین سالگرد این رویداد نیز، این واقعه از تاثیرات بیشتری برخوردار بوده و راه را بر پیروزی‌های آزادیخواهانه باز خواهد کرد.

بر این اساس، ما به مقاومت تاریخی ۱۴ ژوئیه، روح پیروزی نهفته در آن و تصمیم بزرگ دست زدن به آن، جسارت و فداکاری و ذهنیت، اراده قدرتمند، عشق به خلق و میهن، اندیشه عشق به زندگی همراه با فدارکاری برای زندگی را که خالق ۱۴ ژوئیه بوده است و به پیروزی رسانده است، درود می‌فرستیم. روز شکوه و سربلندی ملی را نخست به رهبر آپو، تمام رفقا و خلق میهن دوستمان شادباش می‌گوییم. با گرامیداشت یاد و خاطره رفیق محمد خیری دورموش، کمال پیر، عاکف ییلماز و علی چیچک که این روزهای مهم را آفریدند و ۳۹ سال است که نشان دهنده مسیر مبارزه ما هستند، به تمام شهدای قهرمانمان درود می‌فرستیم. اعلام می‌کنیم که در چهلمین سالگرد این رویداد تاریخی، در تمام ابعاد با قدرت نبرد را ادامه داده و پیروزیهای بزرگتری را رقم می‌زنیم.

حزب کارگران کوردستان در مسیر مبارزه و مقاومت حرکت می‌کند

همانگونه که اطلاع دارید، مقاومت بزرگ زندان در سال ۱۹۸۲ که رژیم فاشسیستی-نظامی ۱۲ سپتامبر را در بعد مشروعیت ایدئولوژیک با شکست مواجه ساخت، با اقدام هوال مظلوم دوغان در مراسم نوروز آغاز شد و این اقدام درونمایه ذهنیت و تفکر مبارزه آزادیخواهانه ما بوده است. این مقاومت بزرگ با اقدام تاریخی هر چهار هوال و با پیشاهنگی فرهاد کورتای صورت گرفت. بعد از انکه رفیق خیری دورموش اقدام تاریخی ۱۴ ژوئیه را اعلام کرد، اعتصاب بدون بازگشت روزه مرگ آغاز شد و این مقاومت بزرگ تاریخی آغاز و به خطی از مبارزه و مقاومت بدل شد که در  هر شرایطی می‌تواند به پیروزی برسد. در مبارزه آزادیخواهی کوردستان، خط فدایی و پیروزی را خلق کرد، مکتب در هم شکستن هر نوع ظلم و ستم را پدیدار کرد. رهبر آپو در خصوص مقاومت ۱۴ ژوئیه گفته است که در تمام ابعاد این اقدام، خطوط مبارزاتی حزبمان را نشان می‌دهد.

آشکار است که ما به عنوان خلق و جنبش، ۳۹ سال است که در بر اساس چنین خط مشی‌ی از مقاومت مبارزه کرده و به پیروزی نیز دست می‌یابیم. در طول ۳۹ سال تمام دستاوردهایی با نام کوردستان خلق شده‌اند، تحت تاثیر مقاومت روزه مرگ ۱۴ ژوئیه بوده‌اند. در مقابله با رژیم فاشیستی-نظامی ۱۲ سپتامبر، رهبری حزب ما خود را بر اساس این حرکت تاریخی سازماندهی کرد، اقدام انقلابی-تاریخی گریلا در ۱۵ ژوئیه ۱۹۸۴ بر اساس همین حرکت بود که  شکل گرفت، قیامهای سال‌های ۱۹۹۰ نیز در ادامه آن صورت گرفتند و اساس آن را خلق کردند، جنبش آزادی زن که پر معناترین انقلاب آزادی زنان با رهبری هوال سارا در مبارزه زندان آغاز شد، راهکار و ذهنیت مبارزاتی بزرگی که علیه توطئه بین‌المللی ۲۳ سال پیش شکل گرفت، با این مقاومت نمودار شد. مقاومت ۱۴ ژوئیه همیشه در همه جا خود را نشان داده است و نیروبخش بوده است.

مبارزه کنونی نیز باید مقاومت ۳۹ سال قبل را مبنای خود قرار دهد

در مقابل حملات جنگ ویژه و همه جانبه‌ای که امروز از سوی فاشیسم ا.ک.پ/م.ه.پ با حمایت ناتو و پارت دمکرات کوردستان ادامه دارد، جنبش آزادیخواهی کوردستان، خلق کورد و نیروهای دمکراتیک-انقلابی بر اساس خط مشی ۱۴ ژوئیه مبارزه را ادامه داده و به پیروزی خواهیم رسید. در صورت توجه، مشاهده می‌شود که دشمن کنونی همان دشمن ۳۹ سال قبل است. فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ ادامه مستقیم شورای نظامی کنعان اورن است که به کودتای نظامی ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ دست زد. اینبار با لباس شخصی به کودتا دست زده‌اند. تا هر چیزی را با نام آزادی و دمکراسی از میان بردارد، تا مقاومت آزادی کوردستان را که پیشاهنگی پ.ک.ک در جریان بود از میان برداشته و بتواند بخش‌های دیگر کوردستان را نیز اشغال کند، تمام نیروی خود را بسیج کرده است و با استفاده از تمام راهکارهای وحشیانه تلاش می‌کند به این هدف دست پیدا کند. خلاصه، دشمنی کنونی به هر نحو ممکن تصویری از دشمن ۳۹ سال قبل است، به همین دلیل باید مبارزه کنونی نیز مقاومت ۳۹ سال قبل را مبنای خود قرار دهد.

مبارزه جنگ همه جانبه انقلابی خلق و مرحله زمان آزادی برای رهایی فیزیکی رهبر آپو از سوی جنبشمان و خلقمان آغاز شده است، همان خط مشی‌ی است که از مقاومت ۲۴ ژوئیه و ۱۵ اگوست علیه فاشیسم ۱۲ سپتامبر آغاز شده است و بر اساس شرایط کنونی ادامه دارد. مقاومت امرالی و در ادامه ان مقاومت تمام زندانیان سیاسی نیز نتیجه همان خط مشی است. گریلاهای قهرمان و نیروهای دفاعی ما هر روز ضربات سهمگینی را به دشمن وارد می‌کنند. خلق و دوستانمان در هر چهار بخش کوردستان و خارج از میهن با پیشاهنگی زنان و جوانان هر روز بپا خاسته‌اند و در میادین حاضرند. نیروهای سیاست دمکراتیک در همه جا علیه حملات فاشیستی به شیوه‌ای معنادار مبارزه می‌کنند. این مبارزه در سایه مقاومت ۱۴ ژوئیه و روح پیروزی ادامه یافته و در تداوم مسیر مقاومت تاریخی ۱۴ ژوئیه است. همانگونه که مقاومت روزه بزرگ مرگ در ۱۴ ژوئیه در مقابل رژیم فاشیست ترک به پیروزی رسید، مقاومت این مرحله نیز در مقابل فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ به پیروزی می‌رسد.

مقاومت ۱۴ ژوئیه رویدادی تاریخی است که تکرار پذیر نیست

چهلمین سالگرد مقاومت بزرگ با ذهنیت و روحی مانند مقاومت تاریخی ۱۴ ژوئیه آغاز شده است. ۴٠ سال تداوم تأثیرگذاری بدون کاهش این گام مقاومت تصادفی نیست. مقاومت بزرگ روزه مرگ در ۱۴ ژوئیه رویدادی تاریخی است که نمونه آن در تاریخ مشاهده نشده است و امکان تکرار ندارد. در چهلمین سالگرد این رویداد تاریخی با پیشاهنگی حزب، گریلا و نیروهای دفاعی، جنبش‌های زنان و جوانان، خلقمان و دوستانمان، در هر چهار بخش کوردستان و خارج از میهن بر اساس خط مشی پیروزی ۱۴ ژوئیه مبارزه را ادامه داده، فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ را در هم شکسته و بدون تردید به پیروزی می‌رسند. نه حملات سادیستی م.ه.پ، نه فریبکاریهای آ.ک.پ و نه حمایتهای ناتو و پ.د.ک نمی‌توانند مانع از شکست آنها شوند. فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ در نهایت فروپاشیده و کوردستان آزاد خواهد شد، ترکیه نیز سرانجام به دمکراسی خواهد رسید.

بر این اساس از دوستمانمان در تمام احزاب، از خلق میهن دوستمان و دوستان دمکراتمان می‌خواهیم که خط مشی مبارزه را بر اساس مقاومت ۱۴ ژوئیه را درک کرده، بر اساس این خط مشی مبارزه کرده و به درکی درست دست یابند، روز غرور ملی ما، روز ۱۴ ژوئیه را با جوش و خروش شادباش گفته و علیه فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ مرحله زمان آزادی فرا رسیده است را با روح مقاومت ۱۴ ژوئیه و روح پیروزی ادامه بدهند."