پاژک: پ‌ک‌ک حزب شهیدان و میلادی برای زنان و جوامع فرودست است

حزب آزادی زنان کردستان از پ‌ک‌ک به عنوان حزب شهیدان و میلاد دوباره زنان و جوامع فروست نام برد و ٤٤مین سالگرد رسمی بنیان‌گذاری آن در ٢٧ نوامبر ١٩٧٨ را در یک بیانیه گرامی داشت.

شورای هماهنگی پاژک نوشت فلسفەی زندگی آزاد پ‌ک‌ک با رفاقت تاریخی حقی قرار، سارا و هزاران شهید در خط رهبر آپو تحقق یافت. در حالی وارد ٤٥مین سال مبارزات می‌شویم که یاد شهیدان را به عنوان یک حقیقت بزرگ به خاطر داریم. حزب آزادی زنان کردستان تصریح کرد خلق کرد به دنبال پایه‌گذاری پ‌ک‌ک از سراشیبی نجات پیدا کرد. اقدام نخستی که پ‌ک‌ک انجام داد این بود که "زن برده"، "مرد حاکم" و "جامعەی منفعل" را از میان برداشت و مبارزه را جایگزین آن کرد.

در بخش دیگری با اشارە بە فلسفەی "ژن، ژیان، آزادی" پاژک اعلام کردە است زنان کرد و سایر تنوعات هویتی و فرهنگی، پ‌ک‌ک را راهی برای دست یابی بە رهایی از ظلم رژیم‌های فرادست دیدند. این واقعیت انسانی بود که کاراکتر سوسیالیست، دمکراتیک و جهانشمول را در پ‌ک‌ک برجسته کرد. پ‌ک‌ک تنها یک خلق را نمایندگی نمی‌کند، بلکه یک زندگی نوین و همەی زنان و جوامع را نمایندگی می‌کند.

شورای هماهنگی پاژک یادآوری کرد که زنان انقلابی رزمنده در پ‌ک‌ک روح سرکش و مقاوم سکینه جانسز معروف سارا را در کالبد جنبش دمیدند و فرهنگ مبارزه و مقاومت و دفاع را در میان مردم رواج دادند.

حزب آزادی زنان کردستان خاطرنشان کرد جنبش آپویی به ویژه در ٢٥ سال گذشته در حال مبارزه با توطئه‌های بین‌المللی بوده و اکنون گریلاهای در جبهەهای جنگ در حال سپری کردن حساسترین دوران مبارزات علیه فاشیسم هستند. پاژک اعلام کرد رژیم نسل‌کش ترکیه نمی‌تواند با همکاری و دسیسه‌چینی نیروهای فرادست، اراده زن کرد و خلق کرد را بشکند.