پژاک: مرحله بعدی انقلاب روژاوا تحقق مبارزه و اتحاد ملی کوردها می‌باشد

مجلس پژاک: پرچمی که خودمدیریتی روژاوا بر فراز تاریخ برافراشته، میراث و یادگار جمهوری کوردستان است، لذا باید با همه فداکاری و فدایی‌گری از آن صیانت به‌عمل آید

مجلس حزب حیات آزاد کوردستان در بیانیه‌ای نهمین سالگرد انقلاب روژاوا به آحاد خلق کورد، آزادیخواهان و ملت‌های تحت ستم شادباش گفته است.

متن بیانیه مجلس پژاک به شرح زیر است:

"نوزدهم آگوست سالگرد انقلاب «روژاوا و شمال سوریه» در تاریخ ملت مبارز کورد نقطه‌عطفی برای اوج مبارزات آزادیخواهانه و دمکراتیک با ابعاد کوردستانی، منطقه‌ای و جهانی است که ملت کورد را به الگویی جهانی مبدل ساخته است. تبلور این انقلاب شکوهمند را به ملت‌ کورد، آزادیخواهان و ملت‌های تحت‌ستم تبریک می‌گوییم.

در حالی که خاورمیانه و کوردستان به مرکز جنگ جهانی مبدل شده و مبارزات ملت‌های تحت ستم با جنگ و خونریزی بدست هژمونی‌های جهانی، منطقه‌ای و کشورهای اشغالگر کوردستان رویارو است، قطع‌یقین الگوی انقلاب روژاوا و خودمدیریتی مبتنی بر ملت‌ دمکراتیک تنها راه‌حل بنیادین برای برون رفت از فوق ‌بحران‌های کوردستان و خاورمیانه است. انقلاب روژاوا بسیاری مسایل سیاسی، اقتصادی، ایدیولوژیک و فرهنگی را در منطقه قویا به اثبات رساند. روژاوا دین خود را به ملت‌های جهان ادا کرد و آزادیخوان جهان نیز به پاس آن فداکاری روز جهانی کوبانی را خلق و به آن احترام گذاشتند. انقلاب ملت‌محور و خلقی که تمامی خلق‌های شمال سوریه را زیر سایه خود پروراند، همزمان با خلقی‌بودن، با یک جنگ جهانی و هجوم تروریسم هدایت‌شده داعشی روبرو شد. لذا در نوع خود بی‌بدیل و جهان‌شمول بود. شکست تروریسم داعش و ترکیه در روژاوا همانا رهایی همه ملت‌های خاورمیانه از چنگال تروریسم بود که کشورهای غربی نیز از موهبت برقراری امنیت ناشی از آن برخوردار شدند. شکست داعش در عین حال شکست جبهه دگماتیسم خاورمیانه، ایدیولوژی‌های مرتجع و جبهه‌ای از سرمایه‌داری بود که در پوشش تروریسم خود را بر خلق‌های ستمدیده منطقه تحمیل می‌کرد.

تقریبا تمامی قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای و اشغال‌گران کوردستان در آن جنگ به طرف متخاصم مبدل شدند. اما آنکه با تقدیم هزاران شهید از آن سربلند بیرون آمده، ملت کورد فداکار است. مبارزان فدایی روژاوا حماسه‌ای چند برابر لنینگراد خلق نمودند. به اندازه‌ شکوه این انقلاب، در سایه هزاران شهید زن، مسئله آزادی زنان در سراسر جهان تنین‌انداز گشت و نام زن ‌کورد سرفصل تمامی محافل، رسانه‌ها و ملل شرق و غرب شد. این انقلاب، اولین انقلاب زنان در تاریخ بشریت است و هزاره زنان آزاد را شروع نموده.

امروز در سال ٢٠٢١ با گذشت یک دهه از انقلاب روژاوا، تازه مبارزات خلقمان به اوج رسیده و با هدف تحقق کنفدرالیسم و ملت دمکراتیک به پیش می‌تازد. در کنار اوج‌گیری انقلاب شکوهمند خلقمان، جنگ جهانی سوم که ترکیه ژاندارم منطقه‌ای آن است کوردستان را بیش از پیش تهدید می‌کند. تهدید خلق کورد تهدید همه ملت‌های تحت ستم منطقه می‌باشد. یورش‌های ترکیه از عفرین تا زاب، متینا و آواشین با هدف پاکسازی کامل خلق ‌کورد انجام می‌گیرد که تنها با روح انقلابی‌گری و مبارزاتی شبیه روژاوا می‌توان آن را به شکست کشاند. این روح را می‌توان با پشتیانی انقلاب روژاوا در قالب «اتحاد ملی» و تحقق کنگره ملی کوردها، خلق نمود. پس مرحله بعدی انقلاب روژاوا تحقق مبارزه و اتحاد ملی کوردها می‌باشد. تا مبارزه صورت نگیرد، اتحاد حاصل نمی‌شود. خلقمان پیشگام این اتحاد شده، لذا احزاب و سازمان‌های کورد نیز باید وظیفه خود را بجای آورند.

همچو «حزب حیات آزاد کوردستان(پژاک)» ضمن تبریک سالگرد انقلاب روژاوا به تمامی خلق کورد و ملت‌های شمال سوریه، بویژه خانواده‌های شهدا تاکید می‌کنیم که پرچمی که خودمدیریتی روژاوا بر فراز تاریخ برافراشته، میراث و یادگار جمهوری کوردستان است، لذا باید با همه فداکاری و فدایی‌گری از آن صیانت به‌عمل آید. انقلاب روژاوا در سایر بخش‌های کوردستان به انحای مختلف و با ویژگیهای خاص خود ادامه دارد. مقاومت گریلا در زاپ، متینا و آواشین نمونه بارز آن است که به حمایت خلقمان و تمامی آزادیخواهان و دمکراسی‌طلبان نیاز مبرم دارد. همچو پژاک تمامی زنان، جوانان، روشنفکران و اقشار مختلف خلقمان و خلق‌های تحت ستم منطقه را به حمایت از فرایند انقلاب روژاوا و هرچهاربخش کوردستان فرامی‌خوانیم. مبارزه دمکراتیک خلقمان آزادی را محقق خواهد ساخت."