روشن کردن آتش نوروز در قندیل

جوانان در قندیل با شعار "زنده باد رهبر آپو" و "بی رهبر ممکن نیست" آتش نوروز را برپا کردند.

هزاران نفر از جای جای باشور کوردستان؛ برای شرکت در نوروز قندیل با لباس کوردی خود را به آنجا رسانده اند. آنان از همین حالا اقدام به برگزاری جشن نوروز کرده و در نوک قله ها آتش روشن کرده اند.

جوانان با سردادن شعار "زنده باد رهبر آپو" و "بدون رهبر ممکن نیست" به راهپیمایی و حمل مشعل های نوروزی پرداختند.