صالحه آیدنیز: راه رهایی در درهم شکستن انزوای امرالی است

آیدنیز: مشاهده کرده‌ایم که علیرغم سیاست‌های استثمارگرایانه، خلق کورد دست از زبان و فرهنگ و هویت خود نمی‌دارد؟ لازم است که ما مبارزه خود را در این باره گسترش دهیم. ما می‌دانیم که رهایی با درهم شکستن انزوا و آزادی آقای اوجالان امکان‌پذیر است.

با پیشاهنگی حزب مناطق دمکراتیک و کنگره جامعه دمکراتیک که بخشی از حزب دمکراتیک خلق‌ها و جنبش زنان آزاد را تشکیل می‌دهد، فرستاده‌ای از این احزاب و گروه‌ها نزدیک به ۸ ماه است که با قاطبه خلق در شهرهای کوردستان و شهرهای ترکیه دیدار کرده است. با بحث و بررسی موضوعات ویژه و خصوصا انزوای تشدید شده بر رهبر خلق کورد، عبداله اوجالان و مسائل و مشکلات ترکیه، این دیدارها ادامه دارند. در خصوص دیدارهایی که انجام داده است، ژن نیوز گفتگویی را با صالحه آیدنیز ریاست مشترک حزب مناطق دمکراتیک انجام داده است.

محله به محله و روستا به روستا با خلق گفتگو کرده‌ایم

آیدنیز در ابتدای گفتگوی خود با خبرگزاری مزوپوتامیا خاطرنشان ساخت که خصوصا ۶ سال است که انزوایی تشدید شده علیه رهبر خلق کورد صورت گرفته و تا کنون نیز در این شرایط دشوار باقی مانده است. امروز هم خلق‌های ترکیه و هم خاورمیانه تحت شرایط ظالمانه و تنش‌هایی زندگی می‌کنند که دوت ترک ایجاد کرده است. در این شرایط تمام رویدادهایی که شکل گرفته‌اند، تابعی از انزوای تحمیل شده بر رهبر خلق کورد بوده‌اند. ما نیز به عنوان فرستاده‌ای که در DBP, KCD, HDP و  TJA حضور داریم، در کوردستان و شهرهای دیگر ترکیه، دیدارهایی را با خلق داشته‌ایم. تا کنون در ۱۰ منطقه مختلف با آحاد و اقشار مختلف خلق دیدار داشته‌ایم. در همه جا، خانه به خانه، روستا به روستا و محله به محله با نهادها و زتان مختلف دیدار کرده‌ایم. تمام موضوعات و گفتگوهای ما در خصوص سیاستهایی بوده است که امروز روی می‌دهند، سیاستهایی که در نتیجه انزوا و انتصاب قیمها و گماشتگان شهرداری‌ها روی داده‌اند. همچنین ما گفتگوهایی را در خصوص دفاع از خود در مقابل این سیاستها انجام داده‌ایم.

تمام مشکلات ناشی از انزوای تحمیلی هستند

صالحه آیدنیز اعلام نمود که حصر و انزوای تحمیلی و تشدید شده بر آقای اوجالان همچنان ادامه دارد به همین دلیل می‌بینیم که محدودیتهای سیاسی و اجتماعی تشدید شده در همه کوردستان و ترکیه نیز روی داده است. از آتش زدن جنگل‌ها گرفته تا بحران اقتصادی، سیاستهای قتل زنان و سیاستهای پلید جنگ ویژه از جمله نتایج انزوا بر آقای اوجالان هستند. زیرا امروز سیستم و حاکمیت آ.ک.پ/م.ه.پ تلاش می‌کند به صورت یکپارچه حاکمیت خود را ادامه دهد. این سیستم بر اساس سیاستهای جنگ و سیاستهای انکار می‌خواهد بقای خود را ادامه بدهد. از طرف دیگر ما می‌دانیم که خلق در مقابل این سیاستهای پلید واکنش نشان می‌دهند. به همین دلیل سیاستمداران و رهبران را هدف حملات خود قرار می‌دهند. یعنی از طریق سیاستهای تندرورانه علیه کودکان، زنان، سیاست قتل‌عام زنان و سیاستهای تخریب طبیعت، سیاستهای اقتصادی و سیاسی خود را به پیش برده و تمام این سیاستها ریشه در عدم حل مسئله کورد دارد.

آیدنیز در بخش دیگری از گفتگوی خود اظهار داشت که در دیدارهایی که با خلق صورت گرفته است، خواست‌های خلق و خصوصا از میان برداشتن فاشیسم و انزوا در صدر گفتگوها قرار داشته و در ادامه اظهار داشت: متاسفانه دولت ترک و حاکمیت آ.ک.پ/م.ه.پ علیه حل مسئله کورد بوده و تلاش می‌کنند سیاستهای کنونی را ادامه بدهند. تمام سازمان‌ها و نهادهایی که ما با آنها دیدار کرده‌ایم بر این مسئله اتفاق نظر داشته‌اند. حاکمیت بر اساس بحران  کنونی تلاش می‌کند تا در ترکیه خود را تثبیت کند. از طرف دیگر حاکمیت می‌خواهد که کورد را با تفکرات خود همسو سازد. به همین دلیل است که دست به حملات جدیدتری می‌زند. ما در این دیدارها فرایند کنونی را ارزیابی کرده و عقیده داریم که هر اندازه که این دیدارها بیشتر صورت گیرند، به همان انداه می‌توان مبارزه را بیشتر گسترش بخشید. به همان اندازه که این مبارزات گسترش پیدا کنند، تلاش‌ها برای راه حل نیز به همان اندازه گسترش پیدا می‌کند و می‌تواند به از میان برداشتن فاشیسم منتهی شود.

مبارزه را گسترش می‌دهیم

آیدنیز در بخش دیگری از گفتگوی خود ضمن توجه به پیامهای خلق نیز اظهار داشت: دیدارهایمان از تاثیرات بسیار خوبی برخوردار بوده‌اند. ما تلاش‌های خود را به یک منطقه یا یک روستا محدود نکرده‌ایم. لازم است که به شیوه‌ای آشکار اعلام شود که باید از طریق مبارزه فاشیسم را از میان برداریم. خلق نیز در تحلیلهای خود اشاره کرده‌اند که فاشیسم به هر اندازه حاکمیت خود را تشدید کند، نشان می‌دهد که به همان اندازه تضعیف شده است. پیام اصلی خلق گسترش دامنه مبارزه بوده است. ما می‌بینیم که علیرغم سیاستهای حاکمه، خلق کورد خواهان آزادی است، دست از زبان و فرهنگ و هویت خود بر نمی‌دارد. در مقابل ما نیز لازم است که سازمان و مبارزه خود را گسترش بدهیم. ما می‌دانیم که رهایی وابسته به درهم شکستن انزوا و آزادی آقای اوجالان است.