ابرو گونای: بیایید در مقابل جنگ صدایمان را بلند کردە و واکنش نشان بدهیم

ابرو گونای سخنگوی حزب دمکراتیک خلق‌ها و نمایندە در پارلمان ضمن اشارە بە حملات ارتس ترک بە باشور کوردستان گفت: موضعی کە پارت دمکرات کوردستان بر سر آن ایستادە است، باعث ناراحتی کوردها می‌شود.

ابرو گونای سخنگوی حزب دمکراتیک خلق‌ها در دفتر مرکزی این حزب، در کنفرانس خبری هفتگی حزب خود شرکت کرد. گونای در این کنفرانس با گرامیداشت یاد و خاطرە لیلا قاسم کە ۴۸ سال پیش در ۱۲ مە ۱۹۷۴ همراە با ۴ نفر از رفقای خود بە دلیل مبارزە علیە رژیم اعدام شدە بود، اظهار داشت: لیلا قاسم و رفقای او در مقابل ظلم و سرکوب مقاومت کردە و بە منابع الهام بخش مبارزە تبدیل شدند. و هزینە‌ای کە آنان دادند، بە میراث بزرگی برای مبارزە ما تبدیل شدە است. یاد و خاطرە لیلا قاسم و زنان دیگر آزادیخواە را کە برای آزادی هزینەهای فراوان دادە‌اند، گرامی می‌داریم.

۱۵ مە جشن ملی ماست

ابرو گونای در بخش دیگری از کنفرانس مطبوعاتی خود اعلام نمود کە ۱۵ مە روز جشن زبان کوردی بودە و افزود: ۱۵ مە جشن زبان کوردی است. ۹۰ سال پیش با پیشاهنگی جلادت علی بدرخان، این روز بە آغاز انقلابی بزرگ تبدیل شد، مجلە هاوار برای پیشبرد زبان کوردی، از اهمیتی تاریخی برخوردار بود. ۱۵ مە برای ما جشنی ملی محسوب می‌شود. جشن زبان کوردی را گرامی می‌داریم. در نودمین سالگرد تاسیس مجلە هاوار، ما جلادت علی بدرخان و تمام رفقای وی را بە یاد آورده و در مقابل تلاش‌های آنان، سر تعظیم فرود می‌آوریم.

مبارزە ما تا تبدیل زبان کوردی بە زبان رسمی ادامە دارد

گونای در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دانش و تاریخ کوردی در یکصدسالە اخیر با فشار و اسیمیلاسیون بر زبان کوردی روبرو بودە است و در ادامە افزود: در ۷ سال اخیر این فشارها افزایش یافتەاند، سیاستهای تمرکزگرایانە در ترکیە، تکثر و غنا در ترکیە را از میان برداشتە و ذهنیت تک محوری را بر تحمیل کردە‌اند، ما در اینجا بار دیگر فشار و سرکوب و سیاستهای آسیمیلاسیون بر زبان مادری را محکوم کردە و این سیستم را قبول نمی‌کنیم. تا زمانیکە زبان کوردی بە شیوە‌ای رسمی بە رسمیت شناختە نشود، ما مبارزە خود را با شدت بیشتر ادامە می‌دهیم.

احزاب کوردی بە بخشی از جنگ و حملات تبدیل نشوند

ابرو گونای در بخش دیگری از سخنان خود در رابطە با حملات ترکیە کە با همکاری پارت دمکرات کوردستان بە مناطق زاپ و آواشین و متینا صورت گرفتە است گفت: از ۱۷ آپریل حاکمیت آ.ک.پ/م.ه.پ حملات خود را بە سرزمین کورد آغاز کردە است، هدف این عملیات این است کە می‌خواهند کورد را از سرزمین خود بیرون کند، در باشور و روژاوای کوردستان می‌خواهند دستاوردهای خلق کورد را از میان برداشتە و کوردها را از سرزمین خود بیرون برانند. این حملە، تهاجمی بە دستاوردهای خلق کورد است، هیچیک از احزاب کوردی نباید بە بخشی از آن تبدیل شوند، می‌خواهند مانند عفرین کوردها را از میان برداشتە و آنها را غارت کنند، زیرا موجودیت خود را بر اساس دشمنی با کورد پایەریزی کردە‌اند، این عملیاتها نە فقط بر کوردها، بلکە بر تمام خاورمیانە تاثیرگذار خواهد بود. با این عملیاتها کاملا آشکار می‌شود کە حکومت، ارادە خلق باشور، موقعیت کوردستان را بە رسمیت نمی‌شناسد و آن را انکار می‌کند. امروز در هر چهار بخش کوردستان، خلق کورد بە عنوان خلقی صلح طلب اعتراض خود را بە این جنگ پلید نشان می‌دهد. موضع پارت دمکرات کوردستان کوردها را از صمیم قلب آزردە کردە است. اگر کورد امروزە در کوردستان از قتل و کشتار کورد حمایت کند، تاریخ این مسئلە را فراموش نمی‌کند. ما بار دیگر از خلق کورد، از احزاب سیاسی، سازمان‌های مدنی، روشنفکران و تمام مسئولان کوردستان درخواست می‌کنیم کە در برابر این تهاجم موضع بگیرند.

برای حل مسئلە مسئولیت تاریخی خود را خود را بپذیرند

ابرو گونای در بخش دیگری از سخنان خود در در رابطە با درخواست ۲ روز قبل صلاح‌الدین دمیرتاش از روشنفکران و سیاستمداران گفت: تمام تلاش‌ها از نظر ما اهمیت دارند. در رابطە با صلح و دست‌یابی بە راە حل هر کس لازم است کە نقش و مسئولیت تاریخی خود را بشناسد. کنگرە بزرگمان را در پیش داریم و در حال تدارک برای برگزاری کنگرە هستیم.

وی در پاسخ بە این سوال کە ۶ حزب دیگر هم خواهان تغییر در قانون اساسی شدە‌اند گفت: در گام اول مسئلە تغییر قانون مهم نیست، بلکە تغییر موضع آنها درست است. ما بە موضع آنها می‌نگریم و آن را ارزیابی می‌کنیم.