'امرالی آدرس حل تمام مشکلات است'

سمرا گوزل نماینده حزب دمکراتیک خلق‌ها اعلام نمود که با فشارهای حاکمیت انزوای تحمیل شده بر رهبر خلق کورد عمیق‌تر شده است و در این باره افزود که امرالی آدرس مشترک برای حل تمام مشکلات است.

تشکیلات حزب دمکراتیک خلق‌ها در هاتای، با مشارکت نماینده این حزب در پارلمان، سمرا گوزل در دفتر این حزب در منطقه اسکندرون با خلق دیدار کرد. در این دیدار پلاکاردهایی با شعار «انزوا جرم علیه ابشریت است»، «انزوا باید خاتمه پیدا کند»، «فشارها نمی‌توانند ما را در هم بشکنند» و ... نصب شده بودند.

انزوای تشدید شده مبنای حملات است

در این نشست، سمرا گوزل نماینده پارلمان از حوزه انتخابیه آمد سخنرانی کرد. سمرا در سخنرانی خود خاطرنشان ساخت که خلق به دلیل مقابله با حاکمیت در اینجا گردهم آمده‌اند، زیرا حملات به حزب آنها افزایش پیدا کرده است. اما انزوای تشدید شده مبنای تمام حملات است. و حزب دمکراتیک خلق‌ها نیز نیز دری نیست که بسته شود. این حزب حزب خلق‌هاست. به همین دلیل است که دولت از این مسئله در هراس است و تلاش می‌کند این حزب را تعطیل کند.

راه حل در امرالی است

گوزل در سخنرانی خود اظهار داشت که همراه با فشارهای حاکمیت، انزوا نیز عمیق تر شده است و در این رابطه اظهار داشت که امرالی آدرس حل تمام مشکلات است و با رفع حصر و انزوا مشکلات می‌توانند حل شوند.