انهدام یک وسیلە نقلیە نظامی از سوی یگانهای دفاع مدنی زن در آمد

یگانهای دفاع مدنی زن YPS-JIN در منطقە فارقین از توابع آمد با بمب بە یک وسیلە نقلیە پلیس حملە کردند.

تیم واکنش یگانهای دفاع مدنی زن YPS-JIN با نام شهید جانفدا ساسون بیانیەای را صادر کردە ا اعلام داشتە است کە  تیم ما در ٢٥ سپتامبر در ساعت ٢١:٤٠ دقیقە در منطقە فارقین از توابع آمد یکی از وسایط نقلیە پلیس را مورد هدف قرار دادە است.

در این بیانیە آمدە است کە پلیس و نیروهای نظامی فاشیسم آک.پ/ م.ه.پ کە بە کوردستان اعزام میشوند از سوی میت آموزش می یابند. اما جای این پلیسها و نیروهای نظامی کوردستان نیست. اگر فاشیسم  نیروهای نظامی و پلیس را بە کوردستان بفرستد، مانند همیشە از سوی ما مورد هدف قرار می گیرند. نیروهای پلیس و نظامی را رصد می کنیم. با راهکارها و شیوەهای مختلف ما اقداماتمان را دنبال می کنیم.