درخواست خانواده و وصی اوجالان برای دیدار از امرالی

خانواده و وصی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان برای دیدار از امرالی به دادستانی جمهوری ترک در شهر بورسا و مدیریت زندان امرالی مراجعه کردند.

محمد اوجالان برادر رهبر خلق کورد و مظلوم دینچ وصی خانواده اوجالان، علی کونار برادر عمر خیری کونار، پولات یلدرم برادر حامیلی یلدرم و ملیحه چتین خواهر ویسی آکتاش برای ملاقات با زندانیان محبوس در امرالی درخواستی را به مقامات قضایی ترک تحویل دادند.

خانواده زندانیان درخواست مشابهی را از طریق دادستانی جمهوری در بورسا به مدیریت زندان فوق‌امنیتی نوع F امرالی تحویل دادند.