درخواست خانواده زندانیان امرالی برای انجام ملاقات

خانواده رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و خانواده‌ی زندانیان دیگر امرالی خواستار ملاقات با بستگان دربند خود شدند

محمد اوجالان برادر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و وصی وی مظلوم دینچ، علی کونار برادر عمر خیری کونار، پولات یلدرم برادر حامیلی یلدرم و ملیحه چتین خواهر ویسی آکتاش برای ملاقات با بستگان دربند خود در روز دوشنبه (٢٢ نوامبر/ ١ آذر) درخواستی را به دادستانی جمهوری ترک در شهر ساحلی بورسا تحویل دادند.

خانواده زندانیان امرالی از طریق دادستانی جمهوری بورسا درخواست مشابهی را به مدیریت زندان نوع F فوق امنیتی زندان امرالی تحویل دادند.

رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان از سال ١٩٩٩ تاکنون در انزوا و حصر سنگین زندان فوق‌امنیتی امرالی قرار دارد.

عبدالله اوجالان روز ٢۵ مارس ٢٠٢١ پس از ٢٢ سال برای اولین بار تلفنی با برادر خود محمد اوجالان صحبت کرده بود. این مکالمه تلفنی تنها ۴ دقیقه به درازا کشید و از سوی زندانبان امرالی قطع شده بود.