فراخوان کنگره جامع دموکراتیک کوردهای مقیم اروپا در سالگرد نسل‌کشی ایزدیان

کنگره جامع دمکراتیک کوردها در اروپا، یک بیانیه در آستانه سالگرد نسل‌کشی ایزدیان شنگال صادر کرد و برای شرکت در اعتراضات حمایت از ایزدی‌ها فراخوان داد.

تبهکاران داعش سوم آگوست ٢٠١۴ با حمله به شنگال سکونت‌گاه اصلی در شمال عراق مرتکب جنایاتی هولناک شدند. سه روز دیگر هشتمین سالگرد آن واقعه است.

کنگره جامع دمکراتیک کوردها در اروپا در یک بیانیه از کوردستانیان ساکن این اتحادیه و همچنین کوردهای ساکن استرالیا و کانادا خواست خود را برای شرکت در اعتراضات سوم آگوست آماده کنند.

این بیانیه تصریح کرد داعش به فرمان اردوغان دیکتاتور ترکیه دست به کشتار جمعی در شنگال زد و این اتفاق علیه باورمندان ایزدی در مقابل چشمان بسته حزب دمکرات اقلیم کوردستان و کشورهای جهان رخ داد.

کنگره جامع دمکراتیک کوردها از سازمان ملل متحد خواسته برای جلوگیری از تکرار نسل‌کشی ایزدیان، موقعیت خودمدیریتی شنگال در عراق را به رسمیت بشناسد.