کاپلان: این اردوغان است که باید استعفا دهد

سلیم کاپلان سخنگوی کمیسیون سیاست‌های آموزشی حزب دمکراتیک خلق‌ها، استعفای وزیر آموزش ملی ترکیه، ضیا سلجوق را مورد ارزیابی قرار داده و اظهار داشت: اردوغان مسئول بحران آموزشی سیستم است و این اردوغان است که باید استعفا بدهد.

سخنگوی کمیسیون سیاستهای آموزشی و فرهنگی حزب دمکراتیک خلق‌ها، سلیم کاپلان در رابطه با استعفای سلجوق اظهار داشت: ما از تاریخ اطلاع داریم، می‌دانیم که مجرمان از فرادستان درخواست بخشش می‌کنند. درخواست بخشش از سلیمان سویلو آغاز شد و این هم نشان می‌دهد که ما با سیستم خلیفه اداره می‌شویم.

اردوغان مسئول است

سلیم کاپلان در ادامه سخنان خود اظهار داشت که آ.ک.پ نمی‌تواند کشور را اداره کند و در این باره افزود: هیچیک از سوء عملکردها با استعفای سلجوق پنهان نمی‌مانند. مسئول اصلی بحران آموزش سیستم آموزشی اردوغان است. این اردوغان است که باید استعفا بدهد. محدود کردن دامنه بحران به وزیر آموزش با رویدادهای اخیر اشتباه است. این بحران در نتیجه سیاستهای زمان حسین چلیک است.